Academic Senate

Doplňovací volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve volebním obvodu studentů


Vlastní hlasování se bude konat prostřednictvím IS MU od 15. června 2019 00:00 do 22. června 2019 23:00.


7. června 2019:

Seznam kandidátů a jejich volebních programů a prohlášení

Mgr. Dominik Bleša, UČO 423149

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si vás oslovit v rámci své kandidatury do studentské komory fakultního akademického senátu. Jmenuji se Dominik Bleša a studuji v prvním ročníku doktorského studijního programu Biologie. Jsem přesvědčen, že zástupci z řad studentů mohou být významnými hybateli a inovátory v chodu fakulty. Často je třeba rychlá a jasná zpětná vazba v řadě aktuálních problémů pro zajištění nejlepších podmínek pro studenty. Díky svému šestiletému působení na univerzitě a komunikaci se zástupci akademické obce se cítím schopen posuzovat aktuální problémy s nadhledem, ale i vhledem do problematiky.
S vaší pomocí a důvěrou bych se rád stal členem studentské komory akademického senátu, abych mohl přispět k řádnému fungování fakulty.
V současnosti se fakulta potýká s celou řadou otázek a problémů spjatých nejen s jejím dalším směřováním. Ze studentského pohledu vím, co nejvíce trápí nás samotné: komplikovaná dopravní obslužnost v UKB, nespokojenost s možností stravování (ať už jde o jídlo vlastní nebo v menzách), Damoklův meč v podobě zkoušky z odborné angličtiny, otázky vlastní profesní způsobilosti a celkové uplatnitelnosti na trhu práce, spojení studia, osobního a rodinného života a další. Velmi důležité bude nastavení role studentů v programových radách, což bude jedním z nejdůležitějších úkolů senátu do konce jeho funkčního období.
Mnohé problémy se již intenzivně řeší a jak už to tak bývá, nemají často jednoduchá řešení. Přesto bych se rád zasadil o intenzivní spolupráci se soukromým sektorem pro pružnější reakci na poptávku trhu práce, ale i o aktuální vědecký výzkum. S tím souvisí možnost zasahování do učebních plánů nebo alespoň osnov předmětů v reakci na mimofakultní podněty. Pro správné směřování fakulty a vědy jako takové je také klíčová mezioborová spolupráce. Rád bych pro nás zajistil i mnohé další věci, ale jsem si vědom toho, že členové studentské komory jsou limitováni svým počtem i svými kompetencemi (třeba při řešení dopravní obslužnosti UKB).
Děkuji vám za čas strávený čtením tohoto volebního programu a rovněž vám děkuji za případnou podporu a Váš hlas.
S přáním úspěšného zakončení zkouškového a radostným výhledem na prázdniny zdraví
Mgr. Dominik Bleša
 
Prohlášení
Dle čl. 9 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu Masarykovy univerzity prohlašuji, že nejsem příslušníkem jiné akademické obce než Přírodovědecké fakulty, nejsem členem statutárních orgánů právnických osob a nevykonávám vlastní podnikatelskou činnost. V rámci studia jsem v zaměstnaneckém poměru s firmou Agrotest fyto s.r.o., která je dceřinou společností Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o.

 

Jakub Fedra, UČO 480381

Vážení studenti, členové akademické obce,

jsem studentem dvouoboru Biologie a chemie se zaměřením na vzdělávání a ucházím se o křeslo v Akademickém senátu PřF MU. Zasazoval bych se o volební program, který představují tyto body:

 • Zřízení Dospavárny, tedy zatemnělé místnosti, kde by student/ka mohl/a mezi výukou dospat spánkový deficit z předešlé noci (práce nad protokolem, společenská kultivace,…). Vstup na Isic kartu, noční klid 24 hodin denně samozřejmostí. V současné době tuto roli zastávají gauče v knihovně, ale podle mého názoru je jejich počet nedostatečný a spánek bych v tomto případě neoznačil za plnohodnotný.

 • Šalinou na kampus! Monitoring této stavby, případné urychlení projektu vyvíjením pozitivního tlaku na město, vše se zásadou maximální informovanosti studentů. Vypravení slavnostní tramvaje plné studentů PřF při premiérové jízdě z přestupního uzlu Osová do stanice Nemocnice Bohunice nejpozději v roce 2023.

 • Eliminace zápachu cigaret po celém schodišti až do třetího patra (především v budově A11) linoucího se od venkovního vstupu.

 • Snaha o zlepšení studijních výsledků pomocí motivačních hesel u každého vstupu a na každé druhé nástěnce. Příkladem:

  • Komu se nelení tomu se zelení (v ISu)!

  • Vědění je moc!

  • Zelená, zelená, to je barva naše, učme se, učme se, zkoušky budou zase!

  • Máme rádi vědu, na Erasmus jedu!

  • Je to něha pro oko, když míříš hodně vysoko! ;)

  • Pěkně v klidu, žádný spěch, vědomostmi si naplň měch, a je tu! - Stýpko za prospěch!

  • Abeceda… slovo, jehož písmenka v ISu neurazí…

  • A,B,C,D,E,F – posbírej je všechny!

 • Výměna současných kelímků, které v drtivé většině případů končí v koši s komunálním odpadem, za skleničky (bufet PřF na Kotlářské).
 • Podpora neformálních setkání, akcí fakulty, spolků.
 • Hospodárné nakládání s finančními prostředky.
 • Podpora a propagace předmětů v prostoru J4, tvůrčí činnosti studentů.
 • Prosáknutí zásady, můj žák, i moje vizitka, do výuky.
 • Udržení cen menzovních obědů v současné relaci.
 • Stmelení obou areálů fakulty pomocí symbolického závodu Kotlářská – Bohunice, různé možnosti výběru závodního prostředku – MHD, kolo, nohy, koloběžka,…

Děkuji za Váš hlas, i když ho dáte jinému kandidátovi.

Prohlášení

Čestně prohlašuji,

že jsem členem pouze akademické obce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, nepřísluším v současné době k jiné akademické obci či vysoké škole. Nejsem členem žádného statutárního orgánu právnických osob, neprovozuji žádnou podnikatelskou činnost a nejsem ani v pracovním poměru k žádnému zaměstnavateli.

 

Jindřiška Fialová, UČO 451536

Dobrý den,
jmenuji se Jindřiška Fialová a jsem studentkou prvního ročníku magisterského programu Analytická biochemie. Zároveň se podílím na popularizaci vědy ve vědecké platformě Bioskop. V současné chvíli absolvuji pracovní stáž ve Francii v rámci programu Erasmus+. Ráda bych se zapojila více do dění fakulty a pokusila se přispět ke zlepšení studentského života na fakultě.

V akademickém senátu PřF MUNI bych ráda:

 • Podpořila vznik více odpočinkových zón pro studenty

 • Prosadila benefity pro korespondenty předmětové ankety

 • Podnítila studenty k větší participaci na studijních a pracovních stážích v zahraničí

 • Hájila zájmy a potřeby studentů celé fakulty

 • Zasadila se o větší podporu studentů zapojených do vědecké činnosti

Prohlášení

Prohlašuji, že studuji pouze na PřF MU, nejsem členem žádného statutárního orgánu, nejsem podnikatel, nejsem v žádném pracovním poměru k jinému zaměstnavateli než PřF MU.

 

Bc. Lukáš Jirásek, UČO 436889

Jmenuji se Lukáš Jirásek a jsem studentem prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Učitelství geografie a kartografie pro střední školy s mezifakultní kombinací Učitelství historie pro střední školy na FF. Rád bych vás, všechny studenty přírodovědecké fakulty seznámil s tím, proč jsem se rozhodl kandidovat do AS PřF MU.

Už když jsem nastupoval na vysokou školu, vybral jsem si učitelský obor. Prý jsem spolužákům o přestávkách dobře vysvětloval látku, ze které se měl za pár minut psát test. Vždy jsem byl rád, když jsem mohl někomu ve třídě pomoci s něčím, co bylo pro ostatní tak složité. Kouzlo je v tom, že se snažím rozlišovat podstatné věci od těch podružných. Stejně tak se chovám při studiu na MU. Velmi rád spolupracuji s mladými lidmi, svoje zkušenosti tedy uplatňuji, a také nabírám, například při vedení seznamovacího kurzu Prvákoviny nebo při výuce kurzů v Bioskopu. Jsem rád, když za sebou vidím dobře provedenou práci.

A takto bych přistupoval také k pozici senátora PřF. Snažil bych se diskutovat podstatné věci, řešit příčiny a ne důsledky. Ze zkušenosti vím, že pedagogové často nevidí běžné problémy studentů. Proto bych se snažil být dobrý zástupcem nás všech, všech studentů.

Ve své funkci bych se zaměřil především na podporu studentů z Kotlářské, nicméně to neznamená, že bych přehlížel problémy UKB. Dlouhodobě bych se chtěl zasadit o zlepšení stravování, podpořit zahraniční mobilitu studentů PřF, kulturní vyžití na fakultě, zlepšení propagace fakulty nebo se zasadit o větší podporu nadprůměrných studentů. Také o podporu Studentských oborových rad. Jako hlavní cíl je pro mě však zlepšení učitelských oborů na celé naší fakultě – zkvalitnění předmětů, více přínosných a méně těch zbytečných, zlepšení didaktiky, praxe apod.

Za veškerou podporu budu vděčný, pokud máte nějaké otázky, neváhejte se na mě obrátit.

Přeji vám jen to nejlepší nejen do vašeho studijního života.

Prohlášení

Já, Lukáš Jirásek, Bc., prohlašuji, že nemám žádnou jinou příslušnost k jiné akademické obci, nejsem členem žádného statutárního orgánu právnické osoby, nevlastním podnikatelskou činnost, pracovní poměr u jiného zaměstnavatele pouze formou DPP.

 

Kateřina Weisová, UČO 468303

Vážené studentky, vážení studenti,

jmenuji se Kateřina Weisová a jsem studentkou lékařské genetiky. Ráda bych Vás zastupovala při projednávání otázek spojených s chodem fakulty a v akademickém senátu prosazovala naše zájmy.

Ve svém programu se zaměřuji na následující body:

Kampus studentům – ráda bych docílila toho, aby kampus sloužil i jako místo k odpočinku, aby byla lépe využita studentská místnost a zejména aby byl pro studenty umožněn přístup k mikrovlnce.

E-výuka – pořizování záznamů z přednášek a jejich zpřístupnění studentům.

Erasmus – zlepšit podmínky pro jednodušší vycestování studentů. Uznávání předmětů studovaných v zahraničí, tím by odpadla nutnost zbytečného prodlužování studia.

Jazyky – upravení osnov jazykových seminářů, vytvoření nabídky pokročilých předmětů s možností zaměření na akademickou angličtinu/jiný jazyk.

Lepší informace o příležitostech na fakultních pracovištích – pro zjednodušené rozhodování studentů, čemu by se rádi věnovali, představení konkrétních laboratoří a možností zapojení se do jejich činnosti.

Zdokonalení organizace fakultních akcí – např. konání Campus Day v termínu, který lépe vyhovuje studentům.

Školka – usilovat o zřízení zázemí pro děti studentů a akademických pracovníků.

 

Prohlášení

Prohlašuji, že nepůsobím v akademické obci jiné fakulty nebo školy, nejsem členem ve statutárních orgánech právnických osob, neprovozuji žádnou vlastní podnikatelskou činnost a mám uzavřenou dohodu o provedení práce na klinice Repromeda.


15. května 2019: Volební seznamy jsou zpřístupněny na dokumentovém serveru IS MU.


15. května 2019: odkaz na aplikaci E-volby v IS MU, kde bude probíhat hlasování a kde jsou paralelně s tímto webem zveřejňovány informace.


15. května 2019:

Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve volebním obvodu studentů, včetně harmonogramu úkolů a lhůt pro tyto volby

Milé studentky, milí studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,

v souladu s Volebním řádem Akademického senátu PřF MU (dále jen „volební řád“) vyhlašuji tímto doplňovací volby do Akademického senátu PřF MU (dále jen „Senát“) ve volebním obvodu studentů, a to pro zbytek funkčního období 2017–2020 (do 31. srpna 2020). Tímto též stanovuji tento harmonogram úkolů a lhůt:

 • 15. května 2019: zveřejnění vyhlášení voleb na webových stránkách PřF MU a v aplikaci Informačního sytému Masarykovy univerzity E-volby (dále jen „Aplikace“ a „IS MU“);
 • od 16. května 2019 00:00 do 7. června 2019 01:00: přijímání kandidatur Volební a mandátovou komisí Senátu (dále jen „volební komise“). Kandidatury musí být podány v souladu dle čl. 9 volebního řádu, tedy odeslané včetně všech povinných příloh pomocí elektronické pošty z IS MU na adresu volebni.komise@sci.muni.cz;
 • nejpozději 21. května 2019: zpřístupnění volebního seznamu (= seznamu osob oprávněných volit a být volen, bez uvedení UČO – univerzitního čísla osoby) volební komisí členům příslušného volebního obvodu prostřednictvím Aplikace;
 • 7. června 2019 mezi 06:00 a 23:59: zveřejnění kandidátů, jejich volebních programů a prohlášení volební komisí v Aplikaci a na webových stránkách PřF MU;
 • od 15. června 2019 00:00 do 22. června 2019 23:00: vlastní hlasování konané prostřednictvím Aplikace. V Aplikaci bude možno odevzdat hlas maximálně pěti kandidátům.

Volby organizuje a řídí v souladu s volebním řádem Volební a mandátová komise Senátu. Pro veškerou komunikaci s touto  komisí používejte výhradně elektronickou poštu odesílanou prostřednictvím IS MU na e-mailovou adresu volebni.komise@sci.muni.cz (čl. 1 odst. 3 volebního řádu).

Milé kolegyně, milí kolegové,

věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat směřování naší fakulty ať již vlastní kandidaturou, nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické samosprávy.

V Brně dne 14. května 2019
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
předseda AS PřF MU


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 40715 od 15.8.2011