Bachelor and Master Studies

Legislation

Disciplinární řád pro studenty

Podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) se Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity usnesl na tomto vnitřním předpisu.

Článek 1
Obecná ustanovení

(1) Tento Disciplinární řád pro studenty (dále jen "tento řád” ) upravuje, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen ,,Zákon”), postup v případě, že student Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen ,,Fakulta” a ,,MU”) poruší povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy MU a Fakulty, zejména ustanovení odst. (4) čl. 20 Statutu MU a odst. (4) čl. 8 Statutu Fakulty.
(2) Záležitosti týkající se disciplinárních přestupků upravují § 64 až 67 a § 69 Zákona.
(3) Rozhodování o právech a povinnostech studentů a způsob doručování rozhodnutí upravují § 68 Zákona a čl. 20 a 21 Statutu MU.
(4) Disciplinární komise Fakulty (dále jen "Disciplinární komise”) je samosprávným akademickým orgánem Fakulty. Členství v Disciplinární komisi a její působnost upravuje § 31 Zákona a čl. 16 Statutu Fakulty.

Článek 2
Disciplinární přestupek

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy MU a Fakulty.
(2) Úmyslné podvodné jednání, v jehož důsledku byl student přijat ke studiu, je disciplinárním přestupkem, za který bude vyloučen ze studia.
(3) Za porušení povinností stanovených v odst. (4) čl. 20 Statutu MU a odst. (4) čl. 8 Statutu Fakulty je považována zejména
(a) jakákoliv forma podvádění a nepovolené spolupráce při plnění studijních povinností, opisování při přípravě textů sloužících ke kontrole studia včetně průběžných písemných prací a písemné části zkoušky;
(b) jakákoliv forma nepovolené manipulace s taženými zkušebními otázkami či výměna zadání písemné práce;
(c) poskytnutí své písemné práce nebo napovídání jinému zkoušenému při psaní průběžných písemných prací nebo při písemné části zkoušky;
(d) použití nepovolených studijních materiálů nebo pomůcek při kontrolách studia;
(e) vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použitím výsledků cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazu nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení, že jde o citát;
(f) opakované odevzdání stejné či mírně pozměněné práce s cílem splnit různé studijní povinnosti bez předchozího souhlasu vyučujících kurzů, v rámci kterých se práce odevzdává;
(g) hrubé nebo opakované porušení povinností vyplývajících z opatření děkana Fakulty týkajících se studia;
(h) velmi závažné či opakované porušení pravidel pro užívání počítačové sítě MU stanovených směrnicí rektora nebo děkana Fakulty;
(i) úmyslné zničení, poškození, zcizení nebo zneužití majetku Fakulty, MU, jejího studenta nebo zaměstnance, nebo majetku osoby jednající ve spolupráci s MU;
(j) agresivní nebo narušující chování, ať fyzické či slovní, vůči zaměstnanci MU, studentovi MU nebo osobě jednající ve spolupráci s MU;
(k) účast na výuce včetně ukončení předmětů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových lá- tek či konzumace těchto látek v průběhu výuky včetně ukončení předmětů.

Článek 3
Disciplinární řízení

(1) Disciplinární přestupky jsou projednávány v disciplinárním řízení. V řízení je zejména třeba zjistit nebo určit
(a) zda se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek,
(b) zda je takový skutek disciplinárním přestupkem,
(c) zda disciplinární přestupek spáchal nařčený student,
(d) zda byl student v minulosti sankcionován za jiný disciplinární přestupek,
(e) zda lze disciplinární přestupek projednat,
(f) zda byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně,
(g) zda a jaká disciplinární sankce má být za spáchání disciplinárního přestupku uložena.
(2) Disciplinární řízení zahajuje Disciplinární komise na základě návrhu děkana. Návrh na zahájení řízení obsahuje kromě náležitostí uvedených v odst. (1) § 69 Zákona také údaj o čase, kdy měl být disciplinární přestupek spáchán, údaj o místě, kde měl být spáchán, a sou- pis relevantních bodů z odst. (3) čl. 2. Řízení nelze zahájit, pokud již bylo v téže věci rozhodnuto.
(3) Do 30 dnů od doručení návrhu na zahájení disciplinárního řízení (dále jen návrh) Disciplinární komisi musí být započato ústní jednání o přestupku (dále jen jednání) za přítomnosti studenta, který se údajně dopustil přestupku (dále jen student). Předseda komise zajistí, aby byl student na jednání řádně pozván a aby zároveň obdržel opis návrhu. Pozvání a opis mohou být předány proti podpisu nebo doručeny doporučeným dopisem do vlastních rukou dle čl. 21 Statutu MU. V nepřítomnosti studenta lze jednání konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez řádné omluvy doručené předsedovi komise nejpozději k okamžiku zahájení jednání a založené na relevantních důvodech bránících jeho účasti. Za relevantní důvod se považuje zejména pracovní neschopnost doložená lékařským potvrzením, které osvědčuje zdravotní stav studenta ke dni konání jednání, a z něhož výslovně vyplývá, že zdravotní indispozice brání studentovi v účasti na jednání. Disciplinární komise posoudí důvodnost omluvy a v případě, že ji akceptuje, stanoví nový termín jednání. Předseda Disciplinární komise zajistí opakované obeslání studenta.
(4) Jednání je veřejné. Disciplinární komise může rozhodnout, že jednání bude neveřejné, požádá-li o to některý z účastníků jednání nebo členů komise. Své rozhodnutí musí komise odůvodnit.
(5) Na počátku jednání seznámí předseda Disciplinární komise studenta a ostatní přítomné s obsahem návrhu. Probíhá-li jednání v několika dnech, shrne předseda vždy na začátku průběžné výsledky řízení.
(6) Skutkový stav věci se zjišťuje důkazy, které provádí Disciplinární komise z vlastního podnětu nebo na návrh děkana, případně studenta. Každý člen akademické obce Fakulty nebo zaměstnanec MU je povinen dostavit se na výzvu Disciplinární komise a vypovídat o skutečnostech důležitých pro disciplinární řízení, je-li jeho svědectví navrženo jako důkaz; může však výpověď odepřít, pokud by se jejím poskytnutím vystavil nebezpečí, že proti němu nebo osobě jemu blízké bude zahájeno trestní či disciplinární řízení. Důvodnost případné omluvy z účasti na jednání posoudí disciplinární komise.
(7) Uzná-li Disciplinární komise výsledky provedeného dokazování za postačující pro posouzení projednávané věci, usnese se na návrhu rozhodnutí o disciplinárním přestupku.
(8) V případech uvedených v odst. (2) § 69 Zákona navrhne Disciplinární komise děkanovi, aby svým rozhodnutím disciplinární řízení zastavil.

Článek 4
Rozhodování o disciplinárním přestupku

(1) Návrh rozhodnutí dle odst. (7) čl. 3 musí obsahovat návrh přesného znění rozhodnutí, které má děkan vydat. Rozhodnutí musí obsahovat
(a) označení univerzity, fakulty a jejího děkana,
(b) jméno a příjmení studenta, jeho univerzitní číslo (tzv. UČO), bydliště,
(c) výrok rozhodnutí, jímž se
1. stanoví, že student spáchal disciplinární přestupek (s popisem skutku a uvedením porušených předpisů), a
2. ukládá sankce nebo se od jejího uložení dle odst. (2) § 65 Zákona upouští,
(d) odůvodnění,
(e) poučení o právu studenta požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí a o lhůtě a způsobu uplatnění tohoto práva.
Toto se nevztahuje na rozhodnutí dle odst. (8) čl. 3. Rozhodnutí dle odst. (8) čl. 3 musí obsahovat údaje uvedené v bodech a), b), d), e).
(2) Za disciplinární přestupek lze uložit sankce dle odst. (1) § 65 Zákona: napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, vyloučení ze studia. Je-li uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, rozhodnutí vždy výslovně obsahuje podmínku, že se student ve stanovené lhůtě pod sankcí vyloučení ze studia nesmí dopustit dalšího disciplinárního přestupku, popřípadě i další podmínky. Při ukládání sankcí za více disciplinárních přestupků se uloží pouze sankce jediná. Nelze uložit přísnější sankci, než navrhla Disciplinární komise.
(4) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabývá právní moci
(a) dnem marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku nebo
(b) dnem doručení rozhodnutí rektora, jímž se děkanem vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku mění, ruší nebo potvrzuje.

Článek 5
Výkon sankcí

(1) Sankce je vykonatelná ode dne, kdy rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabylo právní moci.
(2) Sankce napomenutí se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta a v evidenci studia v Informačním systému MU (dále jen IS) a rozhodnutí o disciplinárním přestupku je vyvěšeno na úřední desce Fakulty po dobu 15 dnů.
(3) Sankce podmíněného vyloučení ze studia se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta a v evidenci studia v IS, rozhodnutí o disciplinárním přestupku je vyvěšeno na úřední desce Fakulty po dobu 15 dnů a pověřený pracovník studijního oddělení po stanovenou lhůtu dohlíží na plnění podmínek osvědčení dle odst. (2) čl. 4. Pokud student některou z podmínek nesplní, vydá o tom děkan na základě návrhu Disciplinární komise rozhodnutí, přičemž se přiměřeně použijí ustanovení předchozích článků. Sankce podmíněného vyloučení ze studia ve spojení s rozhodnutím o tom, že se student neosvědčil, má účinky sankce vyloučení ze studia.
(4) Sankce vyloučení ze studia se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta a v evidenci studia v IS, rozhodnutí o disciplinárním přestupku je vyvěšeno na úřední desce Fakulty po dobu 15 dnů a studentovi je ke dni, kdy rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabylo právní moci, ukončeno studium ve všech studijních programech uskutečňovaných na Fakultě.

Článek 6
Organizace a rozhodování Disciplinární komise

(1) Organizaci a rozhodování disciplinární komise upravuje čl. 16 Statutu Fakulty a tento článek.
(2) Jednání komise se účastní pověřený pracovník studijního oddělení Fakulty, který komisi poskytuje potřebné informace a podílí se na organizačním zajištění činnosti komise.
(3) Disciplinární komise je způsobilá se usnášet v přítomnosti předsedy a nejméně čtyř dalších členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odloží, pokud to navrhne některý z členů komise.
(4) K přijetí usnesení Disciplinární komise je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů Disciplinární komise; k přijetí usnesení, které by mohlo mít za následek vyloučení ze studia (i podmíněné), je zapotřebí souhlasu většiny všech členů Disciplinární komise. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda.

Článek 7
Lhůty a doručování

(1) Nestanoví-li lhůtu k provedení určitého úkonu v disciplinárním řízení vnitřní předpis, určí ji Disciplinární komise.
(2) Písemnosti vydané při úkonech podle tohoto vnitřního předpisu, nejsou-li doručeny přímo při učinění těchto úkonů, se doručí prostřednictvím děkanátu Fakulty doporučeným dopisem s dodejkou. Písemnost se doručuje doporučeným dopisem do vlastních rukou, jde-li o pozvánku k disciplinárnímu řízení nebo o rozhodnutí.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1) Tento disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem Fakulty dne 11.5.2009.
(2) Tento disciplinární řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) Zákona schválen Akademickým senátem MU dne 5.10.2009.
(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem MU.

V Brně, dne 11. 5. 2009

Mgr. Petr Vašina, Ph.D.,
předseda Senátu
doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.,
děkan Fakulty

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 133199 od 24.10.2011