Bachelor and Master Studies

Legislation

Některé změny v novém studijním a zkušebním řádu MU důležité pro pedagogické zástupce a garanty

Nový Studijní a zkušební řád MU je v platnosti od 1. 9. 2017.

Zde se pouze jedná o upozornění na některé nové skutečnosti, nikoli o jejich exaktní formulaci, která je uvedena ve Studijním a zkušebním řádu. Věnujte proto tomuto novému předpisu patřičnou pozornost.

Čl. 7: Evidence studia

Odst. 1)

povinnost přiřadit kontrolní šablonu do 30 dnů po zápise

Čl. 9: Výuka

Odst. 5)

povinnost vyučujících oznámit informace týkající se požadavků na ukončení předmětů minimálně 5 pracovních dní před zahájením výuky

Odst. 6)

právo studentů na minimálně jednu neomluvenou absenci během semestru

Z tohoto práva nevyplývá povinnost vyučujícího stanovit náhradní termín pro splnění studijních požadavků, např. naměření laboratorní úlohy, kontrolní písemný test, referát na semináři apod.

Odst. 7)

povinnost studenta písemně omluvit na SO neúčast ve výuce do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky

Čl. 11: Registrace a zápis předmětu

Odst. 1)

povinná registrace předmětů v období registrace

Odst. 2)

právo registrovat maximálně 60 kreditů v jednom semestru

Odst. 10)

u opakovaného předmětu musí být zajištěna možnost registrace a zápisu předmětu nebo jiné splnění podmínek studia

Čl. 12: Zápis do semestru

Odst. 1c)

Student nesmí překročit dvojnásobek standardní doby studia.

Odst. 2a)

získání 20 kreditů v každém ze souběžných studií, předmět zapsaný v souběžných studiích se započítává do všech studií

Odst. 2b)

získání alespoň 45 kreditů v každém ze souběžných studií za předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím a aktuálním semestru

Odst. 2c)

dovršení minimální kreditové hodnoty v každém ze souběžných studií ve standardní době

Čl. 13: Přerušení studia

Odst. 3)

Celková doba přerušení nesmí překročit standardní dobu studia, platí pro započatá studia od semestru jaro 2012.

Čl. 14: Uznávání absolvovaných částí studia

Odst. 8)

Do studia jsou automaticky zaznamenány všechny povinné a povinně volitelné předměty z neúspěšných studií, od jejichž absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do daného studia více než 3 roky. Platí poprvé od semestru podzim 2018.

Čl. 16: Ukončení předmětu

Odst. 1)

zrušeno ukončení klasifikovaným zápočtem, naposled vypsán v semestru podzim 2017

Odst. 4)

Opravný termín kolokvia a zkoušky nejpozději do 13. dne po zahájení výuky může využít pouze student, který splnil podmínky zápisu do tohoto semestru. Ostatní studenti mohou vykonat opravný termín pouze do konce období pro zápis do semestru.

Odst. 8)

povinnost stanovit opravný termín průběžných kontrol během semestru pro řádně omluvené studenty

Odst. 9)

povinnost vyučujícího sdělit studentovi výsledky průběžných kontrol do 10 pracovních dnů, nejpozději však do posledního dne, který předchází začátku zkouškového období

Odst. 10)

povinnost vyučujícího zadat do ISu hodnocení X při nesplnění požadavků průběžných kontrol studentem. Toto hodnocení znemožňuje studentovi přihlášení k ukončení předmětu.

Odst. 11)

  • právo nahlédnout do testů do 15 pracovních dnů od data sdělení výsledku
  • povinnost uchovat testy po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období

Čl. 17: Klasifikační stupnice

Odst. 3)

do průměrné klasifikace nezahrnuty předměty, u nichž je povoleno neopakování

Čl. 18 Zápočet

Odst. 1)

povinnost zkoušejících zveřejnit požadavky na ukončení předmětů minimálně 5 pracovních dní před zahájením výuky

Čl. 19: Kolokvium a zkouška

Odst. 1)

povinnost zkoušejících zveřejnit požadavky na ukončení předmětů minimálně 5 pracovních dní před zahájením výuky

Čl. 21: Oprava úspěšného hodnocení ukončení předmětu

právo studenta na opravu úspěšného hodnocení jednou za semestr u jednoho předmětu

Čl. 22: Státní zkouška ve studiu v bakalářském a magisterském programu

Odst. 1)

povinnost komise pořídit písemný záznam o průběhu státní zkoušky

Odst. 2a)

možnost předložení bakalářské nebo magisterské práce v anglickém jazyce

Odst. 10)

Přípravu závěrečné práce a její obhajobu nelze započítat do více souběžných studií.

Čl. 25: Zkušební komise

Odst. 2)

rozhodující hlas předsedy komise při rovnosti hlasů

Odst. 4)

  • povinnost určit oponenta nejpozději 3 týdny před konáním obhajoby
  • právo studenta na seznámení se s posudky nejméně 5 pracovních dnů před obhajobou

Čl. 26: Hodnocení státní zkoušky a řádně ukončeného studia

Odst. 1)

každá součást státní zkoušky je hodnocena písmenem

Prospěl(a) s vyznamenáním

Odst. 4a)

uznává se i hodnocení „dobře“ u jednotlivých částí

Odst. 4b)

uznává se i hodnocení „velmi dobře“ u celkového hodnocení

Odst. 4f)

pouze 1/3 kreditů získaná uznáním nebo zaznamenání (pro studia započatá na podzim 2017)

Odst. 4g)

možnost využití povolení neopakování v rozsahu 1/20 minimální kreditové hodnoty (pro studia započatá na podzim 2017)

Čl. 37 Státní rigorózní zkouška

Odst. 4f)

Čestné prohlášení, že RP nebyla použita v jiném řízení o udělení akademického titulu

Čl. 38 Rigorózní práce a její obhajoba

zrušena možnost odstoupení od obhajoby v případě 2 negativních posudků

Čl. 40 Zveřejňování, kontrola a archivace závěrečných prací

Odst. 1)

  • možnost nezveřejnění částí ZP na dobu maximálně 3 let
  • povinnost vedoucího práce určit termín nezveřejnění části ZP, pokud má takový termín nastat dříve než za 3 roky

Odst. 4)

povinnost vedoucího provést kontrolu ZP prostřednictvím aplikace v IS MU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním obhajoby ZP

Odst. 5)

povinnost zveřejnit ZP a posudky nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby ZP


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 133198 od 24.10.2011