Bachelor and Master Studies

Legislation

Některé změny v novém studijním a zkušebním řádu MU důležité pro studenty

Nový Studijní a zkušební řád MU je v platnosti od 1. 9. 2017.

Zde se pouze jedná o upozornění na některé nové skutečnosti, nikoli o jejich exaktní formulaci, která je uvedena ve Studijním a zkušebním řádu. Věnujte proto tomuto novému předpisu patřičnou pozornost.

Čl. 9: Výuka

Odst. 6)

právo studentů na minimálně jednu neomluvenou absenci během semestru

Z tohoto práva nevyplývá povinnost vyučujícího stanovit náhradní termín pro splnění studijních požadavků, např. naměření laboratorní úlohy, kontrolní písemný test, referát na semináři apod.

Odst. 7)

povinnost studenta písemně omluvit na SO neúčast ve výuce do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky

Čl. 11: Registrace a zápis předmětu

Odst. 1)

povinná registrace předmětů v období registrace

Odst. 2)

právo registrovat maximálně 60 kreditů v jednom semestru

Čl. 12: Zápis do semestru

Odst. 1c)

Celková doba studia včetně přerušení nesmí překročit dvojnásobek standardní doby studia.

Odst. 2a)

získání 20 kreditů v každém ze souběžných studií, předmět zapsaný v souběžných studiích se započítává do všech studií

Odst. 2b)

získání alespoň 45 kreditů v každém ze souběžných studií za předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím a aktuálním semestru

Odst. 2c)

dovršení minimální kreditové hodnoty v každém ze souběžných studií ve standardní době

Čl. 13: Přerušení studia

Odst. 3)

Celková doba přerušení nesmí překročit standardní dobu studia, platí pro započatá studia od semestru jaro 2012.

Čl. 14: Uznávání absolvovaných částí studia

Odst. 8)

Do studia jsou automaticky zaznamenány všechny povinné a povinně volitelné předměty z neúspěšných studií, od jejichž absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do daného studia více než 3 roky. Platí poprvé od semestru podzim 2018.

Čl. 16: Ukončení předmětu

Odst. 4)

Opravný termín kolokvia a zkoušky nejpozději do 13. dne po zahájení výuky může využít pouze student, který splnil podmínky zápisu do tohoto semestru. Ostatní studenti mohou vykonat opravný termín pouze do konce období pro zápis do semestru.

Odst. 11)

  • právo nahlédnout do testů do 15 pracovních dnů od data sdělení výsledku
  • povinnost uchovat testy po dobu 6 měsíců od konce zkouškového období

Čl. 17: Klasifikační stupnice

Odst. 3)

do průměrné klasifikace nezahrnuty předměty, u nichž je povoleno neopakování

Čl. 21: Oprava úspěšného hodnocení ukončení předmětu

právo studenta na opravu úspěšného hodnocení jednou za semestr u jednoho předmětu

Čl. 25: Zkušební komise

Odst. 4)

  • povinnost určit oponenta nejpozději 3 týdny před konáním obhajoby
  • právo studenta na seznámení se s posudky nejméně 5 pracovních dnů před obhajobou

Čl. 26: Hodnocení státní zkoušky a řádně ukončeného studia

Odst. 1)

každá součást státní zkoušky je hodnocena písmenem

Prospěl(a) s vyznamenáním

Odst. 4a)

uznává se i hodnocení „dobře“ u jednotlivých částí

Odst. 4b)

uznává se i hodnocení „velmi dobře“ u celkového hodnocení

Odst. 4f)

pouze 1/3 kreditů získaná uznáním nebo zaznamenání (pro studia započatá na podzim 2017)

Odst. 4g)

možnost využití povolení neopakování v rozsahu 1/20 minimální kreditové hodnoty (pro studia započatá na podzim 2017)


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 133194 od 24.10.2011