Lifelong Learning

Doplňující studium Správní geologie

Charakteristika programu:

Studium je určeno pro absolventy odborného bakalářského studia Geologie, který chce svůj profil doplnit ekonomicko správní témata bakalářského oboru Správní geologie. Studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů.

Profil absolventa:

Absolventi oboru Správní geologie v rámci CŽV budou mít dostatečný přehled znalostí jak v geologických disciplínách, tak i v problematice správní legislativy a veřejné správy. Podrobně budou seznámeni s legislativní problematikou aplikované geologie, takže budou schopni řešit problémy spjaté s územním plánováním, využíváním a ochranou nerostných zdrojů a neživé přírody vůbec, včetně neživé složky životního prostředí. Absolventi oboru budou nacházet uplatnění v široké škále státních správních orgánů, jako jsou referáty či odbory orgánů samosprávy (např. životního prostředí, územního plánování, stavební apod.), v orgánech státní správy (např. MŽP), dále pak v orgánech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí apod., a také ve firmách zabývajících se projekty, které jsou předkládány uvedeným orgánům nebo jimi schvalovány.

Požadované předpoklady, přijímací řízení, forma výuky a ukončení studia:

Uchazeč musí být absolventem bakalářského oboru Geologie na PřF MU nebo obdobného oboru na jiné vysoké škole. Uchazeč je ke studiu přijat na základě přihlášky. Studium probíhá dle harmonogramu akademického roku. Student se účastní výuky současně se studenty oboru správní geologie, studium je možné v prezenční i kombinované formě. Student si musí vybrat tolik volitelných předmětů, aby celkový počet kreditů získaných v CŽV byl nejméně 60. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z geologie shodnou se zkouškou oboru Správní geologie. Státní zkouška je písemná. Vypracování závěrečné práce a její obhajoba není nutnou podmínkou ukončení studia.

Témata SZZ

 • legislativa v geologii,
 • dynamická geologie,
 • environmentální geologie,
 • geofyzika,
 • geochemie,
 • historická a stratigrafická geologie,
 • hydrogeologie,
 • inženýrská geologie,
 • kvartérní geologie,
 • ložisková geologie,
 • mineralogie,
 • paleontologie,
 • petrologie,
 • regionální geologie ČR,
 • strukturní geologie a geotektonika.

Doporučený studijní plán:

Povinné předměty

Podzimní semestr
GA751 Legislativa v hydrogeologii
BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy (prez. Studium)
G0101 Školení BOZP a PO pro geology
C7777 Zacházení s~chemickými látkami
Jarní semestr
G7931 Legislativa v geologii
G7941 Předpisy v inženýrské geologii
BKV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy (komb. studium)

Volitelné předměty

Podzimní semestr
C6890 Technologie ochrany prostředí
Bi7710 Legislativa ochrany přírody a životního prostředí
G8141 Pedologie
GA801 Chemické základy geologických procesů
G9421 Ochrana podzemních vod
GA401 Sedimentární petrologie
G4061 Pokročilá historická a stratigrafická geologie
G6021 Pokročilá regionální geologie
G7711 Montanistika
G9401 Regionální hydrogeologie
GB001 Geologický seminář
G7791 Příprava odborného textu k~publikování
G7911 Typografická příprava odborného textu
Jarní semestr
G8711 Geologické katastrofy a jejich rizika
G8751 Průmyslová rizika a vliv na geosystémy
G6061 Pokročilá ložisková geologie
G8461 Seismologie a seismotektonika
G6081 Aplikovaná geochemie
G6301 Základy podzemní hydrauliky
GB001 Geologický seminář

Geologické volitelné předměty však lze vybírat i z nabídky všech ostatních geologických předmětů (kódy G...1 s výjimkou předmětů s kódy GE..., GD..., GS... a GV...)při splnění požadovaných prerekvizit a ostatních podmínek.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 3182 od 21.3.2013