Lifelong Learning

Rozšiřující studium učitelství biologie pro střední školy

Charakteristika programu:

Studium je určeno pro absolventy odborného magisterského studia biologie neučitelského směru, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost ve svém oboru. Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů.

Profil absolventa:

Absolvent tohoto oboru je primárně připravován pro profesi učitele biologie na střední škole. V průběhu studia získá vědomosti z dalších biologických disciplín, prohloubí znalosti získané v odborném biologickém studiu. V rámci oborové didaktiky získá teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které mu umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Hluboké odborné znalosti a samostatná odborná činnost absolventovi umožní kromě běžné pedagogické práce smysluplně pracovat s nadanými studenty se zájmem o biologii v rámci specializovaných volitelných předmětů na střední škole.

Požadované předpoklady, přijímací řízení, forma výuky a ukončení studia:

Uchazeč musí být absolventem magisterského biologického oboru na PřF MU nebo jiné vysoké škole. Uchazeč je ke studiu přijat na základě přihlášky. Studium probíhá dle harmonogramu akademického roku. Student se účastní výuky současně s řádnými studenty oboru učitelství biologie pro střední školy. Identický je i způsob zakončení jednotlivých předmětů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí: z didaktiky biologie, jež je shodná se zkouškou z didaktiky biologie pro obor Učitelství biologie pro střední školy, písemného testu ze společného pedagogicko-psychologického základu a z biologie. Vypracování závěrečné práce a její obhajoba není nutnou podmínkou ukončení studia.

Doporučený studijní plán:

Povinné předměty biologické a oborově didaktické

Podzimní semestr
Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých
Bi1030c Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení
Bi1050 Biologická technika
Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin
Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin – cvičení
Bi1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub
Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub – cvičení
Bi1700 Buněčná biologie
Bi2080 Histologie a organologie
Bi2080c Histologie a organologie - cvičení
Bi3030 Fyziologie živočichů
Bi3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů
Bi3060 Obecná genetika
Bi4340 Biologie člověka
Bi5080 Základy ekologie
Bi7221 Didaktika biologie
Bi7222 Cvičení z didaktiky biologie
Jarní semestr
Základy mikrobiologie :Bi2060 nebo :Bi4090
Základy molekulární biologie dva z předmětů Bi4010, Bí4010c, Bi4020 nebo Bi4020c
Terénní cvičení ze zoologie :Bi2140 nebo :Bi4360
Bi2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin
Bi2030c Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin – cvičení
Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců
Bi2090c Fylogeneze a diverzita obratlovců – cvičen
Bi2230 Terénní cvičení z botaniky
Bi4060 Fyziologie rostlin
Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení
Bi8150 Evoluční biologie
Bi8380 Terenní cvičení z botaniky a zoologie
Bi9010 Pedagogická praxe z biologie 1 **)
Bi9012 Pedagogická praxe z biologie 2 **)
**) Předměty Pedagogická praxe z biologie 1 a 2 se vypisují v obou semestrech

Povinné předměty společného pedagogicko-psychologického základu

Podzimní semestr
XS050Školní pedagogika
XS080Speciální pedagogika
XS150Psychologie výchovy a vzdělávání
Jarní semestr
XS140Základy psychologie
XS060Obecná a alternativní didaktika

Povinně volitelné předměty - pedagogicko-psychologický blok

(Student povinně absolvuje dva předměty)
Podzimní semestr
XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky
XS152Pedagogická komunikace
Jarní semestr
XS051Teorie výchovy a řešení výchovných problémů
XS095Seminář z praktické pedagogiky
XS120Analyticko-didaktické praktikum
XS130Psychologie osobnosti

Povinně volitelné předměty blok prezentačních a komunikačních dovedností

(Student povinně absolvuje jeden předmět)
Podzimní semestr
C8995Týmová práce, komunikace a řízení
XS350Práce ze skupinovou /dynamikou
Jarní semestr
XS450Komunikační trénink
XS460Sebezkušenostní kurz

Povinně volitelné předměty - profesní blok

(Student povinně absolvuje dva předměty)
Podzimní semestr
C7660Multimedia ve výuce I
XS092Školský management
XS100Učitel a provoz školy
XS170Didaktická technika

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5269 od 19.3.2013