Lifelong Learning

Rozšiřující studium učitelství fyziky pro střední školy

Charakteristika programu:

Studium je určeno pro absolventy odborného magisterského studia fyziky neučitelského směru, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost ve svém oboru. Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů.

Profil absolventa:

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem fyziky pro všechny typy středních škol. Na dostatečně hluboké a široké úrovni rozumí základům klasické a moderní fyziky a je schopen fyzikálně analyzovat konkrétní situace z oblasti každodenní lidské zkušenosti, technických aplikací i jiných přírodovědných předmětů. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou fyziky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu školy. Získaná pedagogická vyspělost mu současně umožňuje erudovaným způsobem elementarizovat fyzikální problematiku na přiměřenou úroveň a prezentovat ji v rámci dobře organizovaného, srozumitelného, kultivovaného výkladu. Dokáže aplikovat znalosti z absolvovaných pedagogicko psychologických disciplin a fyzikálních didaktik v efektivním řízení vzdělávacího procesu ve školní třídě.

Požadované předpoklady, přijímací řízení, forma výuky a ukončení studia:

Uchazeč musí být absolventem magisterského fyzikálního oboru na PřF MU nebo jiné vysoké škole. Do studia mohou být přijati i absolventi inženýrského studia na technických školách, musí však v rámci studia navíc absolvovat odborné fyzikální předměty (viz. studijní plán níže). Uchazeč je ke studiu přijat na základě přihlášky. Studium probíhá dle harmonogramu akademického roku. Student se účastní výuky současně s řádnými studenty oboru učitelství fyziky pro střední školy. Identický je i způsob zakončení jednotlivých předmětů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí: z didaktiky fyziky, jež je shodná se zkouškou z didaktiky fyziky pro obor Učitelství fyziky pro střední školy, a písemného testu ze společného pedagogicko-psychologického základu. Vypracování závěrečné práce a její obhajoba není nutnou podmínkou ukončení studia.

Doporučený studijní plán:

Povinné předměty fyzikální a oborově didaktické

Podzimní semestr
F7641 Didaktika fyziky
F7661 Praktikum školních pokusů 1
F7691 Didaktický seminář z fyziky 1
F9360 Historie fyziky 1
Teoretická fyzika 1 *)
Jarní semestr
F8642 Didaktika fyziky 2
F8662 Praktikum školních pokusů 2
F8692 Didaktický seminář z fyziky 2
Astrofyzika
Teoretická fyzika 2 *)
F9001 Pedagogická praxe z fyziky 1 **)
F8023 Pedagogická praxe z fyziky 2 **)
*) Povinné pouze pro absolventy inženýrského studia
**) Předměty Pedagogická praxe z fyziky 1 a 2 se vypisují v obou semestrech

Povinné předměty společného pedagogicko-psychologického základu

Podzimní semestr
XS050Školní pedagogika
XS080Speciální pedagogika
XS150Psychologie výchovy a vzdělávání
Jarní semestr
XS140Základy psychologie
XS060Obecná a alternativní didaktika

Povinně volitelné předměty - pedagogicko-psychologický blok

(Student povinně absolvuje dva předměty)
Podzimní semestr
XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky
XS152Pedagogická komunikace
Jarní semestr
XS051Teorie výchovy a řešení výchovných problémů
XS095Seminář z praktické pedagogiky
XS120Analyticko-didaktické praktikum
XS130Psychologie osobnosti

Povinně volitelné předměty blok prezentačních a komunikačních dovedností

(Student povinně absolvuje jeden předmět)
Podzimní semestr
C8995Týmová práce, komunikace a řízení
XS350Práce ze skupinovou /dynamikou
Jarní semestr
XS450Komunikační trénink
XS460Sebezkušenostní kurz

Povinně volitelné předměty - profesní blok

(Student povinně absolvuje dva předměty)
Podzimní semestr
C7660Multimedia ve výuce I
XS092Školský management
XS100Učitel a provoz školy
XS170Didaktická technika

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4234 od 19.3.2013