Lifelong Learning

Rozšiřující studium učitelství matematiky pro střední školy

Charakteristika programu:

Studium je určeno pro absolventy odborného magisterského studia matematiky neučitelského směru, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost ve svém oboru. Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů.

Profil absolventa:

Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel matematiky, má dobrou úroveň počítačové gramotnosti a získá základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia.

Požadované předpoklady, přijímací řízení, forma výuky a ukončení studia:

Uchazeč musí být absolventem magisterského matematického oboru na PřF MU nebo jiné vysoké škole. Uchazeč je ke studiu přijat na základě přihlášky. Studium probíhá dle harmonogramu akademického roku. Student se účastní výuky současně s řádnými studenty oboru učitelství matematiky pro střední školy. Identický je i způsob zakončení jednotlivých předmětů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou částí: z didaktiky matematiky, jež je shodná se zkouškou z didaktiky matematiky pro obor Učitelství matematiky pro střední školy, a písemného testu ze společného pedagogicko-psychologického základu. Vypracování závěrečné práce a její obhajoba není nutnou podmínkou ukončení studia.

Doporučený studijní plán:

Povinné předměty matematické a oborově didaktické

Podzimní semestr
M1520 Seminář ze středoškolské matematiky 1
M1555 Kombinatorika
M6520 Elementární teorie čísel
M7532 Logická výstavba matematických teorií
M9502 Didaktika matematiky 2
M9506 Informační technologie ve středoškolské matematice
Jarní semestr
M0001 Matematika kolem nás
M2520 Geometrie 1
M4520 Seminář ze středoškolské matematiky 2
M4150 Teorie množin
M7511 Historie matematiky 1
M8501 Didaktika matematiky 1
M9507 Moderní trendy ve výuce středoškolské matematiky
M9001 Pedagogická praxe z matematiky 1**)
M9011 Pedagogická praxe z matematiky 2**)
**) Předměty Pedagogická praxe z matematiky 1 a 2 se vypisují v obou semestrech

Povinné předměty společného pedagogicko-psychologického základu

Podzimní semestr
XS050Školní pedagogika
XS080Speciální pedagogika
XS150Psychologie výchovy a vzdělávání
Jarní semestr
XS140Základy psychologie
XS060Obecná a alternativní didaktika

Povinně volitelné předměty - pedagogicko-psychologický blok

(Student povinně absolvuje dva předměty)
Podzimní semestr
XS093Pedagogická činnost s nadanými žáky
XS152Pedagogická komunikace
Jarní semestr
XS051Teorie výchovy a řešení výchovných problémů
XS095Seminář z praktické pedagogiky
XS120Analyticko-didaktické praktikum
XS130Psychologie osobnosti

Povinně volitelné předměty blok prezentačních a komunikačních dovedností

(Student povinně absolvuje jeden předmět)
Podzimní semestr
C8995Týmová práce, komunikace a řízení
XS350Práce ze skupinovou /dynamikou
Jarní semestr
XS450Komunikační trénink
XS460Sebezkušenostní kurz

Povinně volitelné předměty - profesní blok

(Student povinně absolvuje dva předměty)
Podzimní semestr
C7660Multimedia ve výuce I
XS092Školský management
XS100Učitel a provoz školy
XS170Didaktická technika

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 4422 od 19.3.2013