Habilitation process for assistant professors and profesors

Formální náležitosti k habilitačnímu a profesorskému řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem probíhají na Masarykově univerzitě podle směrnice rektora č. 7/2017, která je dostupná na adrese
https://is.muni.cz/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/?uloziste_predpisu=1
v dokumentovém serveru IS MU. Na této adrese jsou také zveřejněny vzory všech potřebných formulářů.

Dále pak podle vnitřního předpisu MU Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově univerzitě
https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/rad-habilitacniho-rizeni-a-rizeni-ke-jmenovani-profesorem-na-mu.

Pro udělení titulu docenta nebo profesora v daném akreditovaném oboru bude Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity doporučovat uchazeče, který v příslušném řízení prokázal svou vědeckou způsobilost, má pedagogickou praxi a prokázal schopnost pro pedagogickou práci vysokoškolského učitele.

Orientační kritéria požadavků pro habilitační a jmenovací řízení na PřF MU

Obecné informace

Žadatel(ka) o zahájení řízení

 1. splňuje profil docenta nebo profesora podle směrnice MU Katalog pracovních pozic
 2. a prokazuje:
  • pedagogické zkušenosti s vedením celosemestrální výuky
  • zkušenosti s vedením bakalářských, magisterských a doktorských studentů
  • mezinárodní zkušenosti a přesah
  • nezávislost a samostatnost v zajištění a realizaci vlastní výzkumné činnosti
  • celkový publikační výkon, kvalitu vědeckých výstupů a mezinárodní ohlasy
  • zásadní podíl na vědeckých publikacích

Splnění oborově-specifických ukazatelů nemůže být interpretováno jako nárokové. Hodnotící komise vždy posuzuje individuálně komplexní profil kandidáta/ky. Podle specifik konkrétního dílčího oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů, než které jsou v indikativní tabulce. Hodnotící komise individuálně posuzuje také situace, kdy uchazeč v některých ukazatelích dosahuje nižších hodnot, které jsou ale vyváženy lepším profilem v parametrech ostatních.

Před přípravou žádosti o zahájení řízení se doporučuje konzultace s proděkanem pro vědu a výzkum.

Očekávané zkušenosti pedagogické a profesní

Habilitace

 • >5 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Vedení celosemestrálního kurzu (minimálně semináře, cvičení apod.)
 • Samostatná grantová činnost s potenciálem získávat extramurální financování výzkumu
 • Vedení a úspěšně obhájené práce Bc a Mgr studentů (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Výrazná mezinárodní zkušenost, zpravidla zahraniční postdoktorální pobyt

Řízení ke jmenování profesorem

 • Obvykle 10 let aktivní pedagogické praxe na VŠ
 • Garantování a vedení přednášky nebo jiného významného celosemestrálního kurzu
 • Vedení doktorandů a úspěšně obhájené PhD práce (očekáváné počty jsou oborově specifické a posuzuje hodnotící komise)
 • Vedení výzkumné nebo grantové skupiny, samostatná grantová činnost
 • Výrazná a samostatná mezinárodní zkušenost

Očekávané oborově specifické požadavky na výzkumnou činnost

Tabulka – orientační požadavky (první číslo – habilitační řízení / druhé číslo – jmenovací profesorské řízení). Podle specifik konkrétního dílčího pod-oboru mohou být vyžadovány vyšší hodnoty u jednotlivých ukazatelů.

  Kvalitní a významné práce se zásadním podílem žadatele (originální články nad mediánem oboru dle ISI WOS nebo monografie pro relevantní obory; žadatel(ka) je hlavním nebo korespondujícím autorem) Originální články (regular article) v databázi ISI WOS Mezinárodní recenzované práce celkem Počet citací bez autocitací na ISI WOS (podle specifik oboru lze výjimečně vykazovat i další významné ohlasy)
Geografie, Geologie, Antropologie 2 / 6 6 / 15 20 / 40 15 / 30
Biologie, Chemie, Biochemie, Vědy o živé přírodě, Životní prostředí a zdraví 5 / 20 15 / 40 neurčeno 100 / 200
Matematika 2 / 6 6 / 15 15 / 30 10 / 30
Fyzika 5 / 10 15 / 40 neurčeno 60 / 200

Vlastní habilitační řízení

Habilitační komise předkládá Vědecké radě PřF MU:

Habilitační komise předkládá Vědecké radě PřF MU:

 • Všechny materiály předložené uchazečem
 • Posudky na habilitační práci s originálními podpisy (alespoň jedenkrát)- příloha č.11, směrnice MU č. 7/2017
 • Hodnocení přednášky před odbornou veřejností - příloha č. 12, směrnice MU č. 7/2017
 • Zápis z jednání habilitační komise
 • Odborná charakteristika uchazeče v rozsahu max. 1 A4 (WORD)
 • Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem na předepsaném formuláři - příloha č.13, směrnice MU č. 7/2017

Posudky, zápis a stanovisko na jmenování se předkládají ve trojím vyhotovení, vždy s  originálními podpisy zúčastněných. V případě elektronického hlasování se předkládá zápis získaný z aplikace v IS.  Po projednání VR PřF podepíše návrh na jmenování děkan.

Průběh habilitačního řízení před vědeckou radou PřF MU

 • Zasedání VR PřF MU určí předem jednoho z členů VR jako odborného hodnotitele
 • Děkan fakulty, který jednání řídí, uchazeče krátce uvede.
 • Uchazeč přednese přednášku v délce 20 minut, v níž jsou shrnuty výsledky předložené práce a zařazeny do kontextu vývoje v oboru.
 • Oponenti přednesou připomínky, případně námitky a závěry k posuzované práci.
 • Uchazeč odpoví na připomínky oponentů.
 • V rozpravě uchazeč odpoví na dotazy z pléna týkající se předmětu jednání.
 • Za nepřítomnosti uchazeče zhodnotí pověřený člen VR přednášku uchazeče.
 • Komise seznámí členy Vědecké rady se svým stanoviskem, následuje neveřejná rozprava.
 • Členové vědecké rady tajně hlasují, zda návrh na jmenování docentem bude postoupen dále nebo zda bude řízení ukončeno.
 • Děkan oznámí uchazeči výsledek hlasování.

Doporučení uchazečům k přednášce před Vědeckou radou PřF

Přednáška má stanovenou dobu trvání, která by neměla být překročena. Přednáška by měla mít obecný úvod s uvedením do problematiky pro širší spektrum posluchačů z různých oborů, vlastní náplň a obecný závěr. Uchazeč by měl věnovat patřičnou pozornost i vizuální prezentaci obrázků, schémat apod.

Vlastní profesorské řízení

Hodnotící komise ke jmenování profesorem předkládá Vědecké radě PřF MU

 • Všechny materiály předložené uchazečem
 • Zápis z jednání komise
 • Hodnocení veřejné přednášky před odbornou veřejností - příloha č.12 , směrnice MU č. 7/2017
 • Odborná charakteristika uchazeče v rozsahu max. 1 A4 (WORD)
 • Stanovisko komise k návrhu na jmenování profesorem - příloha č. 14 směrnice MU č. 7/2017

Přílohy č. 12 a č. 14 se předkládají ve trojím vyhotovení, vždy s originálními podpisy zúčastněných. V případě elektronického hlasování se předkládá zápis získaný z aplikace v IS. Po projednání VR PřF podepíše návrh na jmenování děkan.

Průběh řízení ke jmenování profesorem před vědeckou radou PřF MU

 • Zasedání VR PřF MU určí předem jednoho člena VR, který posoudí přednášku uchazeče.
 • Děkan fakulty, který jednání řídí, uchazeče krátce uvede.
 • Uchazeč přednese přednášku v délce 20 minut, jejíž téma komise vybrala z uchazečem navržených témat.
 • V rozpravě se umožní uchazeči odpovědět na dotazy z pléna týkající se předmětu jednání.
 • Za nepřítomnosti uchazeče zhodnotí pověřený člen VR přednášku uchazeče.
 • Komise seznámí členy Vědecké rady se svým stanoviskem, následuje neveřejná rozprava.
 • Členové vědecké rady tajně hlasují, zda návrh na jmenování profesorem bude postoupen dále před Vědeckou radu MU nebo zda bude řízení ukončeno.
 • Děkan oznámí uchazeči výsledek hlasování.

Doporučení uchazečům k přednášce před Vědeckou radou PřF

Přednáška má stanovenou dobu trvání, která by neměla být překročena. Přednáška by měla obsahovat koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru a informaci o začlenění vlastního přínosu k rozvoji vědní disciplíny v širokém mezinárodním měřítku. Má mít obecný úvod s uvedením do problematiky pro širší spektrum posluchačů z různých oborů, vlastní náplň a obecný závěr. Uchazeč by měl věnovat patřičnou pozornost i vizuální prezentaci obrázků, schémat apod.

Výpis ze Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

(Plné znění https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=46613&nr=111~2F1998&rpp=15#local-content)

§ 71 Jmenování docentem

Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.

§ 72 Habilitační řízení

(1) V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

(2) Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. S návrhem je nutno předložit životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci. V návrhu uchazeč též uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. Předloží rovněž habilitační práci.

(3) Habilitační prací se rozumí:

a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

b) soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněný komentářem, nebo

c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

d) umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost.

(4) Návrh se podává děkanovi fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor habilitace, nebo rektorovi, má-li akreditaci pro uvedený obor vysoká škola. Nemá-li návrh všechny potřebné náležitosti a uchazeč jeho vady na výzvu v přiměřené lhůtě neodstraní, děkan nebo rektor habilitační řízení zastaví.

(5) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle odstavce 4, předloží děkan nebo rektor věc vědecké nebo umělecké radě fakulty nebo vysoké školy spolu s návrhem na složení pětičlenné habilitační komise. Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná.

(6) V uměleckých oborech může příslušná vědecká nebo umělecká rada prominout uchazeči o habilitaci požadavek vysokoškolského vzdělání.

(7) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou nebo uměleckou radou jmenuje tři oponenty habilitační práce. Z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná, může být jmenován pouze jeden oponent. Orgány vysoké školy a fakulty, popřípadě vysokoškolského ústavu, a habilitační komise při habilitačním řízení konají bez zbytečných průtahů.

(8) Habilitační komise posoudí vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise vědecké nebo umělecké radě.

(9) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké nebo umělecké rady. Po rozpravě, ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké nebo umělecké a pedagogické činnosti, se vědecká nebo umělecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem.

(10) Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké nebo umělecké rady, platí, že vědecká nebo umělecká rada habilitační řízení zastavuje.

(11) Návrh na jmenování docentem postoupí vědecká nebo umělecká rada rektorovi. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké nebo umělecké rady, platí, že se řízení zastavuje. V opačném případě rektor docenta jmenuje.

(12) V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými doklady vrátí uchazeči.

(13) Na habilitační řízení se správní řád nevztahuje; podrobnosti postupu při habilitačním řízení stanoví vysoká škola ve svém vnitřním předpisu.

(14) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat do 30 dnů námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. Rozhodnutí rektora nebo děkana musí být odůvodněno.

(15) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může habilitační řízení probíhat před vědeckou radou vysokoškolského ústavu. Úkoly děkana pak plní jeho ředitel.

(16) Vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením, který činí nejvýše čtyřnásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2; výši poplatku je povinna zveřejnit na úřední desce vysoké školy. Poplatek je příjmem vysoké školy.

§ 73 Jmenování profesorem

(1) Profesorem pro určitý obor jmenuje prezident republiky toho, kdo byl na jmenování profesorem navržen vědeckou nebo uměleckou radou vysoké školy v souladu s § 74.

(2) Návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy na jmenování profesorem se prezidentu republiky podává prostřednictvím ministra.

(3) Ministr vrátí návrh na jmenování profesorem vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, pokud nebyl dodržen postup při řízení ke jmenování profesorem stanovený v § 74; vrácení návrhu musí být odůvodněno.

(4) Na jmenování profesorem se správní řád nevztahuje.

(5) Jmenování profesorů se uskutečňuje nejméně dvakrát za kalendářní rok.

§ 74 Řízení ke jmenování profesorem

(1) V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout.

(2) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, má-li akreditaci pro navrhovaný obor vysoká škola. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty nebo vědecká nebo umělecká rada vysoké školy. Součástí návrhu jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 větě druhé; v návrhu se též uvede obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje.

(3) Pro posouzení návrhu schvaluje na návrh děkana nebo rektora příslušná vědecká nebo umělecká rada pětičlennou komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se jmenovací řízení koná.

(4) V uměleckých oborech může příslušná vědecká nebo umělecká rada prominout uchazeči požadavek vysokoškolského vzdělání.

(5) Komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů komise, platí, že hodnotící komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen hodnotící komise té vědecké nebo umělecké radě, která komisi schválila. Tato vědecká nebo umělecká rada vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké nebo umělecké práce a výuky v daném oboru.

(6) Po přednášce se vědecká nebo umělecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Jde-li o vědeckou nebo uměleckou radu vysoké školy, předkládá po schválení návrh na jmenování profesorem ministrovi. V případě, že jde o vědeckou radu fakulty, předkládá návrh vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, která tajně hlasuje o předložení návrhu ministrovi. Ustanovení § 72 odst. 10 platí v obou případech obdobně.

(7) Na řízení ke jmenování profesorem se správní řád nevztahuje; podrobnosti postupu při řízení ke jmenování profesorem stanoví vysoká škola ve svém vnitřním předpisu. Orgány vysoké školy a fakulty, popřípadě vysokoškolského ústavu, a komise při řízení ke jmenování profesorem konají bez zbytečných průtahů.

(8) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě nebo vysoké škole může uchazeč podat do 30 dnů námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné.

(9) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může být řízení ke jmenování profesorem zahájeno na vědecké radě vysokoškolského ústavu, která plní úkoly vědecké rady fakulty. Úkoly děkana pak plní ředitel vysokoškolského ústavu.

(10) Vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem, který činí nejvýše šestinásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2; výši poplatku je povinna zveřejnit ve veřejné části svých internetových stránek. Poplatek je příjmem vysoké školy.

§ 75 Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem

(1) Vysoká škola nebo její součást zveřejní ve veřejné části svých internetových stránek neprodleně údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých nebo uměleckých rad; neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení těchto řízení.

(2) Vysoká škola oznámí ministerstvu

a) při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství, a údaje o pracovním poměru uchazeče,

b) v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem změny v údajích uvedených v písmenu a) nebo důvod a datum přerušení řízení,

c) při ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem datum a výsledek řízení.

(3) Ministerstvo zajistí zveřejnění informací o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a o výsledcích těchto řízení vhodným způsobem.

(4) Na zveřejňování habilitační práce se použije § 47b obdobně, nebyla-li tato práce již zveřejněna jiným způsobem.


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 12866 od 2.9.2011