Admission Procedure - follow-up Master Studies

Přijímací zkoušky

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat přijímací zkoušku, pokud jim nebude prominuta. Přijímací zkouška na programy Přírodovědecké fakulty je písemná a odpovídá svým obsahem a rozsahem státní závěrečné zkoušce příslušného bakalářského studijního oboru. Požadavky a další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých ústavů:

Obecné informace k přijímací zkoušce

V případě dvouoborového studia učitelství se přijímací zkouška z programu studovaného na druhé fakultě řídí podmínkami této fakulty. Uchazeči o učitelské dvouoborové studium, kteří neabsolvovali bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání, navíc složí písemnou přijímací zkoušku z didaktiky, pedagogiky a psychologie.

Přijímací zkouška pro obory s přímou návazností

Jednooborová studia a dvouoborová studia s oběma obory PřF

Pro uchazeče, kteří studují na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v bakalářských studijních oborech s přímou návazností (viz. tabulka), nahrazuje přijímací zkoušku, resp. její část, písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v jarním semestru akademického roku 2018/2019.

Dvouoborová mezifakultní studia

Pro uchazeče o dvouoborová mezifakultní studia platí pro jednotlivé studijní obory následující podmínky:

  • PřF – Uchazeči, kteří studují na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v bakalářských studijních oborech s přímou návazností (viz. tabulka), nahrazuje přijímací zkoušku, resp. její část, písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v jarním semestru akademického roku 2018/2019 pro obor studovaný na PřF.
  • FSpS, FF, PdF, FI - Přijímací zkouška z programu studovaného na některé z uvedených fakult se řídí podmínkami této fakulty. Na uvedených fakultách státní závěrečná zkouška nenahrazuje přijímací zkoušku.
  • ESF – Uchazeč ověřuje znalosti pouze u přijímací zkoušky z matematiky

Pro studenty víceoborového studia, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku v termínu ve dvou po sobě následujících semestrech ve smyslu čl. 22b Studijního a zkušebního řádu, nahrazuje přijímací zkoušku z oboru na PřF také písemná část státní závěrečné zkoušky konaná v podzimním semestru akademického roku 2018/2019.

Kritéria hodnocení uchazečů

Počet přijatých uchazečů je omezen kapacitními možnostmi jednotlivých studijních programů, resp. jejich oborů. Uchazeči, jimž nebude prominuta přijímací zkouška, budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Bodová hranice pro úspěšné složení přijímací zkoušky není totožná s bodovou hranicí pro úspěšné složení státní bakalářské zkoušky. Při vyhodnocení přijímací zkoušky může být brána v úvahu preference specializace.

Maximální počet bodů, jehož může uchazeč dosáhnout při přijímací zkoušce, je 1000 bodů. Váha jednotlivých částí zkoušky je následující:

Obory s jedním předmětem přijímací zkoušky 1 předmět = 1000 bodů
Obory se dvěma předměty přijímací zkoušky 1 předmět = 500 bodů, 2. předmět = 500 bodů
Obory se dvěma předměty přijímací zkoušky
a zkouškou z PPZ*)
1. předmět = 400 bodů, 2. předmět = 400 bodů zkouška z PPZ = 200 bodů

*) Pedagogicko-psychologický základ


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 23438 od 6.10.2014