Admission Procedure - follow-up Master Studies

Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkouška může být prominuta pouze uchazečům, kteří studují v akademickém roce 2018/2019 na Přírodovědecké fakultě MU při splnění následujících podmínek:

  • studují bakalářský studijní obor s přímou návazností, (viz v tabulce níže)
  • dosáhnou studijního průměru ke dni 15. 4. 2019 z předmětů uvedených v kontrolní šabloně daného oboru ve stanoveném limitu do 2,00
  • státní závěrečnou zkoušku, resp. jeji poslední část, vykonají v řádném termínu jarního semestru akademického roku 2018/2019.

Do průměru se započítávají známky včetně uznaných, u kterých je stanovena číselná váha známky. Započítávají se známky ze všech pokusů.

Při splnění těchto podmínek uchazeči nepodávají žádost o prominutí přijímací zkoušky a nevyznačují tuto skutečnost v e-přihlášce. Bude vyhodnoceno automaticky na základě podané přihlášky ke studiu. O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni elektronickou formou do 20. 5. 2019. Děkan fakulty může žádosti vyhovět podle kapacity oboru. Na prominutí přijímací zkoušky není právní nárok.

 

Navazující magisterské studijní obory s přímou návazností na předchozí bakalářský studijní obor

Matematické programy

Magisterský program/specializace

Bakalářský studijní obor

Matematika

Finanční a pojistná matematika

Modelování a výpočty

Obecná matematika

Statistika a analýza dat

Diferenciální rovnice a jejich aplikace

Finanční a pojistná matematika

Modelování a výpočty

Statistika a analýza dat

Aplikovaná matematika
pro víceoborové studium + Ekonomie

Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Finanční a pojistná matematika

Modelování a výpočty

Obecná matematika

Statistika a analýza dat

Učitelství matematiky pro střední školy

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Fyzikální programy

Magisterský program/specializace

Bakalářský studijní obor

Fyzika kondenzovaných látek

Fyzika

Teoretická fyzika

Astrofyzika

Astrofyzika, Fyzika

Fyzika plazmatu a nanotechnologií

Fyzika, Nanotechnologie

Biofyzika – směr Aplikovaná biofyzika

Biofyzika, Lékařská fyzika

Biofyzika – směr Molekulární biofyzika

Biofyzika

Učitelství fyziky pro střední školy

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Chemické programy

Magisterský program/specializace

Bakalářský studijní obor

Analytická chemie

Chemie

Analytický chemik - manažer chemické laboratoře

Fyzikální chemie

Chemie

Biofyzikální chemie

Strukturní chemie

Biofyzikální chemie

Anorganická chemie

Chemie

Chemie životního prostředí

Materiálová chemie

 Organická chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Chemie konzervování - restaurování

Učitelství chemie pro střední školy

Chemie se zaměřením na vzdělávání

 

Biochemické programy

Magisterský program/specializace

Bakalářský studijní obor

Biochemie

Biochemie

Aplikovaná biochemie

Analytická biochemie

Biomolekulární chemie

Genomika a proteomika

Bioinformatika

Chemoinformatika a bioinformatika

Biologické programy

Magisterský program/specializace

Bakalářský studijní obor

Molekulární biologie a genetika

Molekulární biologie a genetika

Experimentální biologie rostlin

Speciální biologie – směr Experimentální biologie rostlin

Experimentální biologie živočichů a imunologie

Speciální biologie – směr Experimentální biologie živočichů a imunologie

Biologie člověka

Speciální biologie – směr Antropobiologie a antropogenetika

Mikrobiologie

Speciální biologie – směr Mikrobiologie a molekulární biotechnologie

Epidemiologie a modelování

Matematická biologie

Biomedicínská bioinformatika

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Botanika

Ekologická a evoluční biologie

Zoologie

Ochrana přírody

Učitelství biologie pro střední školy

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Antropologie

Antropologie

Životní prostředí a zdraví

Chemie

Speciální biologie - směr Ekotoxikologie

Životní prostředí a zdraví

Geologické programy

Magisterský program/specializace

Bakalářský studijní obor

Geologie

Geologie

Geologie aplikovaná a environmentální

Geologie pro kombinaci s archeologií

Geologie pro víceoborové studium

Správní geologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Geoenvironmentální rizika a sanace

Geologie pro kombinaci s archeologií

Geologie pro kombinaci s archeologií

Geografické programy

Magisterský program/specializace

Bakalářský studijní obor

Aplikovaná geografie

Aplikovaná geografie a geoinformatika

Geografická kartografie a geoinformatika

Geografická kartografie a geoinformatika

Sociální geografie a regionální rozvoj

Geografie – směr Humánní geografie

Fyzická geografie

Geografie – směr Fyzická geografie

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

 


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 14828 od 6.10.2014