„Vývoj nových vakcín je práce, která dává smysl,“ říká PharmDr. Bc. Josef Mašek, Ph.D., držitel Ceny Sanofi za farmacii 2013

Jaké obory jste studoval?

V roce 2001 jsem začal studovat obor Farmacie na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně (VFU). Základní přehled o metodách využívaných v molekulární biologii a genetice jsem získal díky studiu oboru Buněčná a molekulární diagnostika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Dále jsem se věnoval na téže fakultě doktorskému studiu v oboru Biochemie. Disertační práci jsem vypracoval pod vedením školitele RNDr. Jaroslava Turánka, Csc. na oddělení Farmakologie a imunoterapie na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství.

Můžete nám svůj výzkum přiblížit a říci, v čem je jeho potenciál?

Náš výzkumný tým se zabývá především vývojem nosičů vakcín nových generací na bázi liposomů. Liposomy jsou uměle připravené částice velikostí v řádu desítek až stovek nanometrů tvořené fosfolipidovou dvojvrstvou. Mohou být využity nejen jako nosiče vakcín, ale také pro celou řadu různých látek včetně léčiv. Vývoj nových nosičů vakcín má zásadní význam pro zajištění účinné imunitní odezvy u onemocnění jako jsou například HIV, malárie a celá řada dalších významných onemocnění.

Součástí soutěže byla i ústní prezentace kandidátů před komisí. Na co jste se v prezentaci zaměřil?

Vakcinologie je multidisciplinární obor. Proto bylo důležité představit dílčí řešené problémy přehledně tak, aby se v prezentaci orientovali i členové komise, kteří se tímto oborem bezprostředně nezabývají.

Jak jste vítězství prožíval?

Vítězství samozřejmě potěší. Byl jsem rád za celý tým.

Jak vzpomínáte na slavnostní udílení cen?

Zapotil jsem se více než při obhajobě – předání cen připadlo na nejteplejší den v roce...

A teď na téma vědecké práce: v čem pro Vás toto povolání bylo atraktivní, když jste o budoucí kariéře uvažoval?

Rozhodl jsem se již během studia na Farmaceutické fakultě VFU. Vědecká práce člověku přináší možnost se zdokonalit v řadě činností a dovedností, získat spoustu nových informací. Je to neustálý posun dopředu.

Kolik vědecké práce za Vaším úspěchem je?

Jak jsem již řekl, vakcinologie je velmi komplexní obor. Je proto nutná spolupráce nejen řady kolegů z našeho týmu, ale také spolupráce s dalšími pracovišti. Moje práce navazuje na dlouholetou spolupráci RNDr. Jaroslava Turánka s Ústavem organické chemie a biochemie v Praze a také Univerzitou Palackého v Olomouci. Vědecké práce je za vítězstvím v soutěži hodně, ale stejně tak je za ním spousta práce kolegů. Vnímal bych to spíše jako úspěch celého týmu.

Co je v rámci týmu Vaším úkolem?

Mým úkolem je zejména příprava liposomálních konstruktů a dalších typů nanočástic, studování interakce proteinů s nanočásticemi a jejich fyzikálně-chemická charakterizace. Dále se podílím na vyhodnocování experimentů metodou konfokální mikroskopie. Ze zobrazovacích metod bych také uvedl například skenovací elektronovou mikroskopii.

V tomto roce jste dokončil doktorské studium biochemie na PřF MU. Čemu se věnujete nyní?

V současné době pokračuji ve vědecké činnosti v týmu RNDr. Jaroslava Turánka, CSc. na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství. Současnou prací navazujeme na předchozí slibné výsledky. Zkoušíme nové aplikační formy vakcín a nové cesty podání do organismu.

Je ocenění, které jste získal, tzv. dobrou položkou v životopise?

Věřím, že v budoucnu se to může hodit.

Součástí výhry je i zahraniční stáž? Už jste se jí zúčastnil?

Zahraniční stáž se má konat v roce 2014. Nejsem pevně rozhodnut, kde bude stáž probíhat. Zatím je ještě čas popřemýšlet.

Je pro Vás hnacím motorem touha po poznání? Pocit, že děláte něco prospěšného?

Pro mě je velice důležitý pocit, že odvedená práce dává určitý smysl. Práce by měla přispět k prohloubení poznání v dané problematice. Nové typy vakcín jsou potřeba. Těžko bych hledal motivaci, pokud by to tak nebylo.

V čem je pro Vás práce naplňující?

V mé práci mě naplňuje právě dosažení nějakého zajímavého výsledku, doufejme třeba i s trvalejší hodnotou. Baví mě na řešených problémech spolupracovat s kolegy.

Je v něčem vědecká práce ubíjející?

Když se dlouho nedaří dosáhnout očekávaného výsledku. Ale i to k práci patří. Chce to prostě občas trochu trpělivosti.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?

Snažím se hodně volného času trávit s rodinou. V čase stráveném s naším pětiletým synem přijdu na úplně jiné myšlenky. Jinak rád sportuji. Baví mě plavání, jízda na kole, běh... možností jak si aktivně odpočinout, je spousta.

Děkuji za rozhovor.
Zuzana Kobíková


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 2047 od 29.11.2013