Department of Biochemistry

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Organizační řád Ústavu biochemie

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Ústav biochemie je základní organizační jednotkou Přírodovědecké fakulty ve smyslu čl. 21 jejího Statutu (dále jen „Ústav“, „Statut“ a „Fakulta“).

(2) Činnost Ústavu se uskutečňuje a rozvíjí v souladu s nadřazenými právními normami.

(3) Ústav byl zřízen rozhodnutím akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU ze dne 27. listopadu 2006 s účinností od 1. ledna 2007.

(4) Název „Ústav biochemie“ nebo jeho anglický ekvivalent „Department of Biochemistry“ může být použit za názvem Fakulty pro vnější označení budov a místností, kde Ústav působí, na razítku a všude tam, kde Ústav vystupuje svým jménem nebo jménem Fakulty v rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem Ústavu (dále jen „tento řád“).

(5) Tento řád vymezuje postavení, práva a povinnosti Ústavu a upravuje v souladu se Statutem a Organizačním řádem Fakulty:
a) hospodaření Ústavu ve vztahu k dílčímu rozpočtu Fakulty,
b) podíl Ústavu na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí,
c) vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti Ústavu.

(6) Tento řád je závazný pro všechny pracovníky, kteří přísluší k Ústavu.

Čl. 2
Činnost a orgány Ústavu

(1) Základním posláním Ústavu je garantovat následující studijní programy: profesní bakalářský studijní program „Aplikovaná biochemie“, bakalářský studijní program „Biochemie“, navazující magisterský studijní program „Biochemie“, doktorský studijní program „Biochemie“. Dále se Ústav podílí se na studijních programech dalších oborů a vykonává výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.

(2) Orgány Ústavu jsou:
a) ředitel Ústavu,
b) rada Ústavu,
c) shromáždění pracovníků Ústavu (čl. 22 Statutu Fakulty).

Čl. 3
Ředitel Ústavu

Vedoucím Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává děkan Fakulty po projednání v akademickém senátu Fakulty.

(1) Ředitel Ústavu je odpovědný za:
a) koordinaci zapojení akademických pracovníků Ústavu do výuky,
b) vytváření podmínek pro rozvoj výzkumné a vývojové činnosti včetně účasti studentů,
c) každoroční zpracování podkladů pro aktualizaci strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty,
d) zpracování podkladů pro rozdělení finančních fakultních prostředků a za hospodaření s těmito prostředky,
e) sledování a podporu kvalifikačního růstu pracovníků Ústavu.

(2) Ředitel jmenuje svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti. V případě potřeby může ředitel pověřit výkonem specifických činností další zástupce. O jmenování svých zástupců je ředitel povinen uvědomit děkana Fakulty.

(3) Ředitel předsedá radě Ústavu a má povinnost ji pravidelně informovat především o:
a) záležitostech ekonomických a koncepčních,
b) personálních a mzdových,
c) souvisejících se zajištěním výuky,
d) výroční zprávě o činnosti Ústavu.

(4) Ředitel zastupuje Ústav ve vztahu k Fakultě a je členem Rozšířeného kolegia děkana.

Čl. 4
Rada Ústavu

(1) Rada Ústavu je poradním orgánem ředitele. Rada Ústavu je jmenována ředitelem a má nejméně 5 a nejvýše 7 členů (včetně ředitele a jeho zástupců) z řad profesorů Ústavu a dalších osobností Ústavu, případně externistů. Zástupci ředitele jsou stálými členy rady Ústavu. Právo účastnit se mají a na zasedání rady Ústavu jsou zváni rovněž členové komory zaměstnanců akademického senátu Fakulty, zvolení za volební obvod Chemie.

(2) Na zasedání rady Ústavu mohou s jejím souhlasem vystoupit hosté.

(3) Rada se vyjadřuje ke koncepčním, vědeckým, pedagogickým a provozním záležitostem Ústavu a k návrhům a zprávám, které ředitel postupuje děkanovi Fakulty.

(4) Zasedání rady se koná minimálně jednou za semestr. Je z něj pořizován zápis, který je zveřejňován na dokumentovém serveru Informačního systému Masarykovy univerzity.

Čl. 5
Shromáždění pracovníků Ústavu

(1) Shromáždění pracovníků Ústavu svolává ředitel k projednání závažných otázek týkajících se Ústavu.

(2) Ředitel je povinen svolat jednání shromáždění na základě písemné žádosti nejméně 1/3 pracovníků Ústavu.

(3) Jednání shromáždění řídí člen akademického senátu Fakulty, který je pracovníkem Ústavu, případně pracovník Ústavu, zvolený většinou přítomných pracovníků.

(4) Shromáždění je usnášeníschopné v případě přítomnosti nejméně 50 % pracovníků Ústavu. Usnesení je platné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných.

(5) Shromáždění pořizuje o svém jednání zápis, který obsahuje zejména usnesení a údaje o účasti a který zveřejňuje a archivuje na dokumentovém serveru Informačního systému Masarykovy univerzity.

Čl. 6
Hospodaření

Prostředky na svoji činnost získává Ústav v rámci rozpočtu Masarykovy univerzity a Fakulty, z účelových prostředků na vědu, případně z dalších činností neodporujících legislativě.

Čl. 7
Hodnocení činnosti Ústavu

(1) Ředitel jedenkrát za rok předkládá děkanovi Fakulty zprávu o činnosti a hospodaření.

(2) Zprávu o činnosti podle předchozího odstavce projednává vědecká rada Fakulty.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

(1) Tento řád schválil podle čl. 21, odst. 3 Statutu akademický senát Fakulty dne 10. října 2016.

(2) Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Senátem Fakulty.

V Brně dne 10. října 2016

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan

doc. ing. Martin Mandl, CSc. ředitel Ústavu biochemie

RNDr. Milan Baláž, Ph.D., předseda akademického senátu Fakulty


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 8133 od 7.12.2011