Department of Biochemistry

PROVOZNÍ ŘÁD ÚSTAVU BIOCHEMIE

Tento provozní řád platí pro prostory Ústavu biochemie (dále jen ústav) v pavilonech A5 a A15, které jsou součástí Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), kde rozšiřuje působnost Provozního řádu UKB. Pracovníci i studenti jsou povinni respektovat provozní nařízení vydané vedoucími pavilonů. Pracovníci, kteří vedou studenty bakalářského, magisterského a doktorandského studia vykonávající experimentální práci v pavilonech A5 a A15 se zavazují, že je o těchto předpisech budou informovat, což tito studenti potvrdí svým podpisem vždy na začátku školního roku nebo semestru.

1. Studenti doktorského studijního programu (DSP) mají stejné povinnosti jako zaměstnanci ústavu. Pracovníci a studenti jsou povinni dodržovat obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, včetně zacházení s hořlavinami, žíravinami a jedovatými látkami. Zacházení s jedy, hořlavinami a žíravinami se řídí předpisy BZOP a Provozními řády vydanými vedením Fakulty a Univerzity. Odpovědnost za studenty má jejich vedoucí. Pracovníci i studenti se na v prostorách pavilónů přezouvají. Ponechávání osobních věcí na pracovních stolech laboratoří je zakázáno. Konzumace jídla a pití je povolena pouze v pracovnách, na chodbách nebo kuchyňkách. Kouření je v prostorách pavilonů zakázané.

2. Vstup do pavilonů je v pracovní dny od 6 – 21 h (zaměstnanci a studenti DSP). Pro ostatní studenty od 7 – 18 h, pokud je nutná přítomnost těchto studentů po 18 h, pak pouze s vědomím jejich vedoucího, případně některého ze zaměstnanců, jenž zajistí dozor. Stálý vstup do pavilonů v mimoprovozní době mají pouze zaměstnanci a studenti DSP. Tito jsou povinni svůj vstup nahlásit na pracovišti PCO (klapka 4450) v souladu s provozním řádem UKB. Pokud někdo zůstává v pavilonu po 21 h, je povinen svoji přítomnost nahlásit na pracovišti PCO (klapka 4450) a poté ohlásit odchod. Studenti (mimo DSP) mají povolen vstup v mimoprovozní době (to je mimo 6-21 h a mimo pracovní dny) pouze na základě jednorázového povolení vydaného vedoucím pavilonu. Přítomnost jediného zaměstnance nebo studenta DSP v budově za účelem experimentální práce je zakázána. Odchody a příchody v pracovní době se zapisují do sešitu.

3. Klíče od hlavního vchodu a laboratoří se přidělují zaměstnancům a studentům. V případě ztráty klíče je osoba povinna toto neprodleně nahlásit vedoucímu pavilonu, který o ztrátě informuje Správu UKB. Správa UKB po odsouhlasení vedoucím pavilonu zajišťuje opatření k zamezení zneužití ztraceného klíče. Doložené náklady jsou uplatněny u osoby, která klíč postrádá.

4. Uzavírání místností.

PRACOVNY – za uzamčení dveří a zavření oken a zhasnutí je zodpovědný ta osoba, jež odchází z pracovny (při odchodu z pracoviště) jako poslední. Zamykat pracovny je třeba i během dne, pokud v nich při odchodu nikdo nezůstává.

LABORATOŘE – pracovníci jsou povinni zavírat přepážku mezi laboratorní částí a pracovnami. Uzamčení laboratoře, uzavření oken a zhasnutí provádí pracovník, který z laboratoře odchází jako poslední. Toto uzavření se provede i v případě, pokud odchází během pracovní doby z laboratoře a není zřejmé, že se do ní vrátí. Přístroje, které musí zůstat v chodu přes noc, musí být označeny jménem a údajem, kdy budou vypnuty. Za uzamčení laboratoří, kde pracují studenti, je zodpovědný jejich vedoucí.

5. Je zakázáno ponechávat volně ležící notebooky a jiné cennosti v neuzamčené laboratoři, zejména na stolech.

6. Pracovníci i studenti jsou povinni dodržovat pořádek na pracovišti, neponechávají špinavé sklo, staré roztoky a kultury mikroorganismů, zejména ve společných prostorách. Toto platí zejména pro elektroforetickou laboratoř, při práci s akrylamidem. Dbají na udržování čistoty centrifugačních kyvet a skladování kyvet mimo svoji laboratoř. Kyvety a rotory pro centrifugy ve společných prostorách jsou skladovány v uzavřených skříňkách. Dbejte na přísné dodržování čistoty při v okolí vah. Odpovědnost za inventář nesou osoby, které jej mají zapsán, bez ohledu na místnost, kde se inventář nachází.

7. Zaměstnanci a studenti využívají zejména materiál a chemikálie vlastní laboratoře. Dodržovat ohleduplnost při vypůjčování skla, přístrojů a knih z jiných laboratoří a to pouze s vědomím příslušných spolupracovníků. Jakékoli přemísťování materiálu mezi laboratořemi je možné pouze s vědomím osob, kterým inventář patří.

8. Voda, plyn, elektřina. Vývody vody v místnostech mají samostatné uzávěry u vývodu ze zdi nebo podlahy (ve stolech). K okamžitému odpojení přívodu elektrické energie na poschodí pavilonu slouží červené skříňky, které jsou umístěny na chodbách, jsou označeny Central stop a vybaveny vypínacím tlačítkem. Opětovné zapojení elektrické energie provede kvalifikovaná osoba v příslušném patrovém rozvaděči. Jednotlivá odběrní místa plynu v místnostech mají samostatné uzávěry u vývodu ze zdi nebo podlahy (ve stolech). V případě zjištění požáru, který není možno zlikvidovat vlastními silami, provede osoba, která požár zjistí, rozbití ochranného sklíčka a zmáčknutí tlačítka. Jedná se o červené skříňky, umístěné na chodbách pavilonů a označené Hlásič požáru, které umožňují vyhlásit požární poplach.

9. Práce zaměstnanců nebo studentů jiných pracovišť v rámci prostor ústavu je možná pouze s vědomím ředitele ústavu.

10. Práce s patogenními organismy nebo infekčním či radioaktivním materiálem je možná pouze na základě svolení ředitele ústavu. Pro práci s GMO platí zvláštní předpisy (zodpovídá pověřený pracovník), které se musí přísně dodržovat. Práce, které přímo nesouvisí s povinnostmi s pracovní náplní pracovníka nebo DSP na ústavu, jsou zakázány. Využívání zařízení ústavu pro komerční účely není povoleno.

11. Zodpovědnost za přístroje v jednotlivých laboratořích určuje vedoucí příslušné pracovní skupiny. Přístroje používané společně a váhy budou opatřeny sešity, do kterých je každý uživatel povinen se zapsat. Pokud chce student nebo doktorand použít k měření přístroj v jiné laboratoři, je povinen o tom informovat personál laboratoře. Zaměstnanec či student DSP si před prací na spec. zařízeních zajistí informace nutné pro práci, tak aby bylo zabráněno poškození přístroje. Jakékoli nestandardní manipulace s přístrojem bez vědomí zodpovědné osoby jsou zakázány (např. vypůjčování zapisovačů, částí počítačů, přenášení přístroje, apod.).

12. Za provoz počítačů v pracovnách zodpovídají příslušní pracovníci (včetně instalovaného softwaru a obsahu). Instalace nelegálního softwaru a využívání počítačů v rozporu s náplní práce je zakázáno. Studenti, kteří tyto počítače využívají, mají zakázáno jakkoli do počítače vážněji zasahovat (např. změny nastavení, instalace softwaru, apod.). Studenti používající PC v laboratořích, případně pracovnách, po dohodě s vedoucím. Používání tiskáren studenty pro tisk soukromých materiálů včetně závěrečných prací je zakázáno.

13. Studentům je zakázáno používat služební telefony k městským nebo meziměstským hovorům, nebo na mobily. Soukromé hovory jsou zaměstnanci povinni uhradit podle údajů v informačním systému. Mezistátní hovory jsou možné pouze se svolením ředitele ústavu.

14. Pro práci o prázdninách platí zvláštní režim, dohodnutý koncem zkouškového období.

15. Manipulace s odpady. Produkované odpady se třídí! Tyto odpady se vesměs shromažďují v místnosti 1S29 – v prostoru garáže naproti vchodu do A5. Biologický odpad se shromažďuje v modrých plastových nádobách se žlutým víkem a patří mezi něj laboratorní odpad obsahující nebezpečné látky a potenciálně infekční (tedy chemicky a biologicky znečištěné špičky, pipety, misky s bakt. kulturou, …), zde lze likvidovat i malá množství tekutého odpadu přidaného k pevnému odpadu v uzavřené nádobě. Tekutý biol. odpad je nutné smíchat se Savem, nechat ustát a vylít do odpadu chemické výlevky. Tekutý chemický odpad se odevzdává do 1S29 a je likvidován i s nádobami, ve kterých je shromažďován, bez možnosti jejich zpětného návratu, popis látky (nebo směsi) uvést na láhvi. Malé množství chemického odpadu lze vylít přímo do chemické výlevky (tmavě šedá).

V Brně 24. 4. 2012 Doc. M. Mandl
ředitel ústavu


login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 8614 od 4.6.2012