University information system support

Často kladené otázky

» Vkládání posudku vedoucím práce a oponentem

» Kontrola archivu závěrečné práce» Vkládání posudku vedoucím práce a oponentem

Jak IS pozná vedoucího a oponenta a umožní mu vkládat posudek?

Právo vkládat posudek získá osoba pouze k těm studentům, u jejichž práce plní funkci oponenta či vedoucího a současně je zavedena do evidence závěrečné práce. Tím vznikne propojení s archivem závěrečné práce studenta.
Výjimku tvoří osoby s právem s_vyuka, které mohou vkládat posudky všem studentům pracoviště, na které se jejich právo vztahuje. Zpravidla toto právo mají sekretářky, či jiné pověřené osoby.

Evidenci závěrečné práce může editovat pouze osoba s právem s_studium, tedy referent studijního oddělení.

K prvotní evidenci vedoucích a oponentů slouží Rozpisy studentů. Do konkrétního balíku mají přístup všichni učitelé pracoviště, pro které je balík určen a mohou tedy zakládat témata prací. Jakmile jsou údaje o tématech patřičně naplněny a studenti jsou k tématům přihlášeni, provede studijní oddělení dvoufázový hromadný převod všech prací do evidence závěrečných prací jednotlivých studentů.

Proč dvoufázový?
V první fázi se převádí základní informace o tématu jako je název a vedoucí práce. Tato fáze obvykle probíhá v okamžiku zadání prací všem studentům daného ročníku. Po tomto převodu již vedoucí práce získává právo vkládat posudek do archivu studenta, nicméně archiv zatím není založen (ani odevzdána práce).
Protože oponent práce bývá zpravidla určen až v době obhajoby práce, je potřeba jména oponentů do Rozpisů zadat posléze. Jakmile jsou opět ke každému tématu v Rozpisech uvedeni oponenti, studijní oddělení provede druhou fázi převodu, při které do evidence opět hromadně zavede jména oponentů a umožní tak propojení archivu s jejich osobami – umožní jim vkládat posudky konkrétním studentům.

Protože studijní oddělení nepozná, kdy má 1. či 2. fázi převodu provést (pokud není termín stanoven nějakým vnitřním předpisem), je potřeba referenty po naplnění všech informací do Rozpisů kontaktovat a požádat o provedení převodu. Je vhodné, aby úplnost údajů v každém balíku před převodem vždy finálně zkontrolovala pověřená osoba (např. sekretářka).

Pozn.: Jestliže vedoucí/oponent práce není z MU (tzn. nemá UČO, tedy ani přístup do ISu), nemůže získat právo vložit posudek. V případě vedoucího práce doporučujeme jeho zavedení do ISu jako externisty (získá UČO a přístup) – bude moci vkládat posudky, komunikovat se studentem, kontrolovat archiv…
Oponenty není třeba zavádět do ISu (pokud sami nechtějí), musí však za něj posudek vložit jiná pověřená osoba.

Kdy je možné posudek vložit?

Každý student je před fyzickým odevzdáním práce povinnen nejdříve naplnit archiv závěrečné práce v ISu (pokud student archiv nenaplní, studijní oddělení nesmí přijmout tištěnou formu práce!). Založením tohoto archivu vzniká současně právo vkládat posudky. Toto právo zaniká 2 měsíce po zveřejnění práce, poté je archiv uzamčen a již není možné posudky vkládat.

Posudky je třeba vložit nejpozději 3 dny před obhajobou, což je minimální doba, ve které má student právo být s posudky seznámen.

Jak vkládat posudky?

a) Vložení posudků jednotlivě

Vedoucí či oponent práce vkládá posudky přes Školitele. V pravém horním rohu záhlaví stránky zkontrolujte zda máte vybrané období, v němž je student aktivní a fakultu, na které studuje.
V aplikaci Školitel jsou u konkrétního studenta varianty:
Posudky: Nahrát jako soubor | Vytvořit dle šablony
 1. Zvolte variantu ‚vytvořit dle šablony‘. V rozklikávací roletce vyberte šablonu za své pracoviště. Více informací najdete v nápovědě IS MU.
 2. Pokud pracoviště vytvořenou šablonu nemá (tvorba ISových šablon není povinná), ve Školiteli u daného studenta vyberte ‚nahrát soubor‘. V nabídce se automaticky zobrazí typ souboru „posudek vedoucího“ nebo „posudek oponenta“.

b) Vložení posudků hromadně

 1. Posudky nahrajte z počítače do vaší Úschovny v ISu (Správce souborů --> Moje úschovna) pomocí operace 'Vložit ZIPem'
 2. Hromadně přejmenujte soubory pomocí operace 'Změnit parametry souborů' do tvaru UČOo.bmp, UČOv.bmp případně UČOo2.bmp, UČOv2.bmp ('v' značí posudek vedoucího, 'o' posudek oponenta, číslo značí pořadí strany, následuje formát souboru). Soubory je samozřejmě možné přejmenovat i před vložením do ISu přímo v počítači. Pojmenování v tomto tvaru je nutné, aby IS rozpoznal o kterého studenta se jedná, na rozdíl od prvního postupu, kde se vkládá přímo do konkrétního archívu.
 3. Vstupte do aplikace Studium --> Rozpisy studentů --> Oskenované posudky do archivu závěrečných prací
 4. Pomocí 'Vyhledat' vyberte složku s posudky a klikněte na 'Použít'
 5. Posudky se vloží do archivů jednotlivých studentů*
*Problematické soubory se nepřiřadí, zůstanou vysvíceny červeně a objeví se nabídka pro ruční dohledání archivu (např. když má student více studií a tedy i více archivů).

Obvyklé chyby při vkládání posudků:

Chybí mi ikona Nahrát soubor

V případě, že vidíte archiv s omezeným počtem ikon, tj. nevidíte ikonu "Nahrát soubor" nastala jedna z následujících možností:

 1. nemáte právo posudek vložit. Domníváte-li se, že byste právo mít měli (jste oponent nebo vedoucí), kontaktujte IS-techničku,
 2. archiv je již uzamčen (vypršela dvouměsíční lhůta pro vložení posudku; lze přibližně poznat podle data vložení práce), v tomto případě kontaktujte studijní oddělení, aby archiv otevřelo.

Složka, do které se mají soubory vložit, neexistuje.

Pokoušíte se vkládat soubory do složky nadřazené samotnému archivu, což nelze. Nejdříve musíte kliknout na příslušnou složku archivu (u studentů s více studii, či jinou již odevzdanou prací se zobrazuje pro každou práci jedna složka – jeden archiv a je tedy potřeba vkládat posudek k příslušné práci).

» Kontrola archivu závěrečné práce

Kdy provádím kontrolu archivu

Kontrolu závěrečné práce dle Opatření rektora č. 3/2009 může provést vedoucí práce nebo pověřená osoba až poté, co je práce studijním oddělením převzata. Do té doby se nezobrazuje potvrzovací tlačítko kontroly.
Nevidíte-li tlačítko „Provedena kontrola práce“, kontaktujte studijní oddělení.


Tlačítko pro potvrzení provedené kontroly je viditelné až poté, co studijní oddělení převezme archiv.

Jak přesně kontrolu provedu?

Nestačí jen stisknout tlačítko “Provedena kontrola”, je také zapotřebí text práce skutečně zkontrolovat.
Přesný popis najdete v nápovědě IS MU:

Proč musím kontrolovat práci znovu, když už jsem kontrolu provedl/a a potvrdil/a?

Mohly nastat dva případy:
 • studijní oddělení změnilo složení skrytých souborů závěrečné práce,
 • studentovi byla udělena třídenní výjimka na práci či provedení změny v archivu závěrečné práce.
V obou případech se mohl archiv změnit, proto je nutné provést kontrolu znovu.

login
© 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. tel: +420 549 49 1111, e-mail:
Všechna práva vyhrazena.
Webmaster: Alan Kuběna,
Grafický design: © 2011 Mgr. Pavel Brabec,
Obsahová struktura: © 2011 Mgr. Zuzana Kobíková
Počet přístupů: 5963 od 27.10.2011