Poslání / Role

Kvalitní vzdělání nové generace mikrobiologů a biotechnologů

Posláním Oddělení mikrobiologie je vychovávat kvalifikované odborníky v oblasti mikrobiologie a molekulární biotechnologie s uplatněním ve výzkumných ústavech, klinických laboratořích, biotechnologických a farmaceutických firmách.

Studenty vedeme k samostatnému a tvůrčímu myšlení, pracovitosti, zodpovědnosti, respektu k morálním hodnotám, týmové práci a solidaritě. Učíme je systematicky pracovat s informacemi, navrhovat a provádět experimenty, správně interpretovat výsledky, kriticky vyvozovat závěry a srozumitelně prezentovat odborníkům i laické veřejnosti.


High quality education of a new generation of microbiologists and biotechnologists

The role of our section is to train qualified specialists in microbiology and molecular biotechnology for work in research institutes, clinical laboratories, biotechnological and pharmaceutical companies.

Our students are being prepared for independent and creative thinking, diligence, responsibility, respect to ethical values, team work and solidarity. We teach them to work systematically with information, design and conduct experiments, correctly interpret results, critically deduce conclusions and present them intelligibly to specialists and the non-professional public.


 

Biomania 2019
Dny otevřených dveří 2019
Dny otevřených dveří 2019
XXVIII. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů
NAŠE PRACOVIŠTĚ NA ČT24
NOC VĚDCŮ 2018
Open Day 14.9.2018
Doktorské studium Německo
Přednáška Dr. Harald Huber
Předmět General Microbiology