Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Požadavky ke Státní závěrečné zkoušce bakalářského oboru MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA, směr MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Zkouška se provádí formou písemného testu (výběr z možností i volné odpovědi), ve kterém má uchazeč prokázat schopnost orientace v základních disciplínách molekulární biologie a genetiky.

Předmět: OBECNÁ GENETIKA

Pokrývá předměty: Obecná Genetika, Cytogenetika, Genetika II

 • Historie a vývoj genetiky
 • G. Mendel, život, dílo a jeho objevy, znovuobjevení Mendelových principů
 • Princip segregace a kombinace
 • Zobecnění Mendelových principů
 • Genom jaderný, mitochondriální a chloroplastový
 • Principy mimojaderné dědičnosti
 • Chromozomová teorie dědičnosti
 • Mendelovy principy v genetice člověka, genetické poradenství
 • Odchylky od Mendelovských štěpných poměrů, polymorfní geny, alelismus
 • Genové interakce
 • Dědičnost a determinace pohlaví
 • Dědičnost genů vázaných na pohlaví, znaky pohlavím ovládané a ovlivněné
 • Determinace pohlaví u člověka, abnormality pohlavních chromozomů u člověka
 • Kompenzace dávky genů
 • Vazba genů
 • Výpočet síly vazby, Batesonovo a Morganovo číslo
 • Genetické mapy, určení polohy a pořadí genů na chromozomech, tříbodové mapování.
 • Genetické a cytologické mapy
 • Tetrádová analýza
 • Submikroskopická a mikroskopická struktura chromozomů
 • Cytogenetické techniky
 • Analýza mitotických chromozomů, pruhovací metody
 • Sestavování karyotypů a idiogramů
 • Základy cytogenetiky člověka, nomenklatura lidských chromozomů
 • Metody molekulární cytogenetiky, technika FISH a odvozené metody
 • Početní chromozomové změny
 • Euploidie, aneuploidie, polyploidie.
 • Mechanismy vzniku početních chromozomových abnormalit
 • Strukturní chromozomové aberace, delece, duplikace, inverze, inzerce, translokace
 • Vrozené chromozomové aberace u člověka a jejich význam
 • Získané chromozomové aberce u člověka a jejich význam
 • Cytogenetika v prenatální a preimplantační genetické diagnostice
 • Mutace a mutageny
 • Význam mutací, rozdělení mutací, příčiny vzniku mutací.
 • Biologické účinky UV záření, biologické účinky ionizujícího záření
 • Chemické mutageny a promutageny, mutageny v životním prostředí
 • Antimutageny
 • Testy na detekci mutací
 • Genetické založení kvantitativních znaků.
 • Analýza kvantitativních znaků, heritabilita
 • Genetická struktura populací a její charakteristiky Hardyho-Weinbergův princip, testování jeho platnosti a využití
 • Odchylky od Hardyho-Weinbergova principu a důsledky na genetickou strukturu populací
 • Genetika chování

Literatura:

 • Snustad, D. Peter - Simmons, Michael J. - Relichová, Jiřina - Doškař, Jiří - Fajkus, Jiří - Hořín, Petr - Knoll, Aleš - Kuglík, Petr - Šmarda, Jan - Šmardová, Jana - Veselská, Renata - Vyskot, Boris - Relichová, Jiřina: Genetika. MU Brno 2009.
 • Kuglík, P.: Vybrané kapitoly z cytogenetiky. MU Brno, 2000.
 • Kuglík. P.: Úvod do molekulární cytogenetiky člověka. KGMB PřF MU, 2005 (el. verze), http://orion.sci.muni.cz/kgmb/student/6270.htm
 • Kuglík, P.: Mutageneze. KGMB PřF MU, 2005 (el. verze), http://orion.sci.muni.cz/kgmb/student/8540.htm
 • Relichová, J.: Úlohy z obecné genetiky. UJEP Brno 1982.
 • Relichová, J.: Praktická cvičení z genetiky. MU Brno 2001.
 • Lízal P.: Praktikum z obecné genetiky. MU Brno 2011 (el. verze), http://is.muni.cz/el/1431/podzim2011/Bi3061/um/genetika-web/index.html
 • prezentace z přednášky Bi3060, Fly net aj.

 

Předmět: MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Pokrývá předměty: Molekulární biologie, Metody molekulární biologie, Úvod do bioinformatiky

Předmět studia molekulární biologie

 • základní etapy ve vývoji molekulární biologie
 • informační makromolekuly
 • nukleové kyseliny, jejich struktura, biologické funkce a vzájemné interakce s proteiny
 • gen, genetická informace, genetický kód

Prokaryotický genom

 • struktura genomu a jeho složky, informační obsah
 • replikace
 • transkripce, translace

Eukaryotický genom

 • struktura
 • replikace
 • transkripce, posttranskripční úpravy, translace, posttranslační úpravy

Regulace genové exprese

 • základní úrovně regulace a jejich principy
 • regulace na transkripční a posttranskripční úrovni
 • regulace na translační a posttranslační úrovni, RNA interference, miRNA

Molekulární mechanizmy signalizace

 • obecné principy buněčné signalizace
 • typy receptorů pro příjem signálů
 • signální kaskády

Molekulární podstata získané imunity

 • genetický základ tvorby protilátek
 • mechanismy podmiňující rozmanitost protilátek

Molekulární podstata změn genetické informace a struktury genomů

 • molekulární základ mutací
 • reparace mutačně poškozené DNA
 • molekulární základ rekombinace
 • transpozice
 • základní typy mobilních elementů a mechanismy jejich přemisťování

Základní metody studia genomu

 • enzymové úpravy nukleových kyselin in vitro
 • metody separace nukleových kyselin a proteinů
 • sekvencování DNA
 • konstrukce fyzikální a genetické mapy genomu
 • polymerázová řetězová reakce
 • hybridizace nukleových kyselin

Klonování DNA

 • základní typy klonovacích vektorů
 • genomové a genové knihovny
 • selekce a vyhledávání rekombinantních klonů
 • způsoby přenosu genů

Metody analýzy proteinů

 • imunoprecipitace
 • izoelektrická fokuzace
 • elektroforéza
 • průtoková cytometrie
 • monoklonální a polyklonální protilátky

Základy bioinformatiky

 • databáze sekvencí nukleových kyselin, proteinů a 3D struktur
 • manipulace se sekvenčními daty, vyhledávání v databázích a srovnávání sekvencí
 • vyhledávání genů a anotace genomových sekvencí

Molekulární diagnostika genetických poruch, molekulární identifikace patogenních organismů

 • metody pro stanovení polymorfismu v genomech: metody bez amplifikace, metody využívající hybridizaci, metody PCR
 • využití repetitivních sekvencí, genů pro rRNA
 • molekulární diagnostika významných bakteriálních a virových patogenů

Literatura:

 • Rosypal S. a kol.: Úvod do molekulární biologie. I.-IVdíl. Brno   1999-2002 (třetí vydání). 2006 - I. díl (čtvrté vydání)
 • Rosypal S. a kol.: Terminologie molekulární biologie, Brno 2001.
 • Šmarda J. a kol.. Metody molekulární biologie, Brno, 2005.
 • Brown T.A.: Klonování genů a analýza DNA. Český překlad M. Fellner a kol., Univerzita Palackého v Olomouci, 2007.
 • Lewin B. Genes VII, Oxford University Press, Oxford, New York, Tokyo 2002.
 • Alberts et al.: Molecular biology of the cell. Garland Publ. 2004.
 • Alberts a kol: Základy buněčné biologie, Espero, 2000, 2005.
 • Clark D.: Molecular biology, Elsevier, 2005.
 • Cvrčková F.: Úvod do praktické bioinformatiky, Academia Praha, 2006.

Aktuálně

9. 12. 2019

Dotace TAČR GAMA 2 na ověření výsledků s aplikačním potenciálem

Centrum pro transfer technologií (CTT MU) vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení... více

2. 12. 2019

Workshop "Zdraví a imunita včel II."

Zveme Vás srdečně na workshop, který se bude věnovat tématu zdraví a imunity včely medonosné. Akci, která volně... více

25. 11. 2019

Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj?

Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj?

Vážení kolegové a studenti, srdečně... více

24. 10. 2019

Pozvánka na "TT day 2019" 6. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na TT day 2019, který se koná 6.11.2019 od 15:00... více

15. 10. 2019

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině:

Odkaz... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.