Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Požadavky ke Státní závěrečné zkoušce bakalářského studia SPECIÁLNÍ BIOLOGIE, SMĚR EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN

Předmět: OBECNÁ BIOLOGIE

Předmět OBECNÁ BIOLOGIE (součást SZZk pro všechny čtyři studijní směry Speciální biologie) shrnuje klíčové poznatky základních biologických přednášek absolvovaných v průběhu tříletého bakalářského studia. Vychází zejména z přednášek Buněčná biologie (Bi1700), Histologie a organologie (Bi2080), Cytologie a anatomie rostlin (Bi1060), Obecná genetika (Bi3060), Antropologie (Bi5120), Fyziologie živočichů (Bi3030), Fyziologie rostlin (Bi4060), Molekulární biologie (Bi4020) a Obecná mikrobiologie (Bi4090). Dále jsou sem zařazeny také fundamentální informace z fylogeneze a diverzity organismů ( Bi1010, Bi2000) a dále chemie (C1601, C2700, C3580) a biostatistiky (Bi5040).

Okruhy otázek

 • Charakteristika živého organismu. Pojem druhu.
 • Chemické složení organismů. Biogenní prvky, anorganické látky, organické látky, jejich význam pro stavbu a funkci organismů.
 • Genetická informace, genetický kód, gen a jeho formy. Struktura a organizace prokaryotického a eukaryotického genomu, základní charakteristika replikace, transkripce a translace, změny genetické informace (mutace a rekombinace DNA). Mendelovy principy. Vazba genů. Genetická determinace pohlaví. Dědičné založení kvantitativních znaků.
 • Základní charakteristika a struktura prokaryotické buňky. Bakterie a Archea, nejvýznamnější zástupci, jejich význam, výskyt a základy klasifikace. Množení, výživa a metabolismus bakterií. Kvasinky – životní cyklus, výskyt, význam. Mikromycety. Viry jako nebuněčné formy života, struktura virové částice, živočišné, rostlinné a mikrobiální viry.
 • Základní klíčová charakteristika (morfologie, organologie, rozmnožování, ekologie a nejznámější zástupce) taxonů: Archezoa, Protozoa, Metazoa. Dále „bezobratlí“: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Chelicerata, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda, Echinodermata, Chordata. Základní charakteristika taxonomických skupin Bezčelistnatci - mihule a sliznatky. Nadtřída Čelistnatců - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci.
 • Eukaryotické buňky, struktura a funkce. Cytoplazma, jádro, cytoplazmatická membrána, endomembránový systém (endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly atd.). Semiautonomní organely: mitochondrie, chloroplasty. Ribosomy. Cytoskelet. Buněčná stěna, apoplastický volný prostor.
 • Interceluláry. Plazmodezmy a symplast. Kontakty živočišných buněk. Buněčný pohyb.
 • Buněčný cyklus: amitóza, mitóza, fáze mitózy, dělicí vřeténko, meióza, srovnání mitózy a meiózy. Kontrola buněčného cyklu.
 • Růst a diferenciace buněk rostlin i živočichů. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce. Živočišné tkáně. Třídění, ontogenetický původ a mikroskopická anatomie tkání: epitely (krycí, výstelkové, žlázové, resorpční, smyslové, zárodečné), pojiva (embryonální, vláknitá, oporná), tělní tekutiny, svalové tkáně, nervové tkáně, pohlavní buňky.
 • Orgány rostlin: kořen, stonek, list. Primární a sekundární pletiva a růst kořene a stonku, růstový vrchol. Transformace vodivého systému v hypokotylu. Lokalizace primárního a sekundárního xylému.
 • Hlavní orgánové soustavy živočichů - krycí, oporná, pohybová, trávící, dýchací, vylučovací, oběhu tělních tekutin, smyslová, nervová, žláz s vnitřní sekrecí, rozmnožovací. Srovnání v rámci hlavních živočišných taxonů.
 • Základní typy rozmnožování živočichů. Životní cyklus.
 • Transport vody a iontů minerálních živin organických látek v rostlinách, regulace výměny plynů. Příjem a konverze radiační energie v rostlinách, fixace uhlíku. Metabolismus uhlíku, využití asimilátů v růstových procesech. Minerální výživa rostlin, příjem a využití makro- i mikroživin. Fyziologie růstu a vývoje - hlavní skupiny fytohormonů a jejich funkce, úloha záření a teploty při regulaci růstu a vývoje.
 • Interakce rostlin s jinými organizmy (symbiózy, patogeneze).
 • Evoluce fyziologických funkcí živočichů. Membránový transport, předávání látek a signálů. Homeostáza a základní principy fyziologických regulací. Celkový metabolismus, termoregulace.
 • Tělní tekutiny živočichů a jejich funkce, cirkulace. Exkrece a osmoregulace. Výměna plynů, dýchání. Výživa, příjem potravy a její zpracování. Látková signalizace, hormony. Funkce imunitního systému.
 • Funkční anatomie nervového systému. Fyziologie pohybu a vegetativní řízení. Fyziologie smyslových orgánů. Neurální signalizace, synapse.
 • Základní znalosti chemie z pohledu biologa. Základní chemické zákony a chemické výpočty. Chemické názvosloví. Atomy, molekuly, ionty, prvky, nuklidy, izotopy (struktura, vlastnosti, stavba, principy).
 • Chemická vazba, její typy. Vlastnosti plynů, kapalin, pevných látek, fázové přeměny. Roztoky, vyjadřování a výpočet koncentrace roztoků. Termodynamika a kinetika chemických reakcí, katalýza.
 • Kyseliny a báze, pH, hydrolýza, tlumivost. Oxidace a redukce, elektrochemie. Sloučeniny uhlíku (nomenklatura, vlastnosti). Kovy, halogeny, křemík, dusík, kyslík, fosfor, síra a jejich chemie. Chemická analýza a její základní metody. Biochemické pochody, bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy, enzymy, metabolické procesy z pohledu chemie.
 • Základy designu experimentů a statistického hodnocení dat. Typy rozložení dat. Základní popisné statistiky. Srovnání dvou souborů dat. Analýza rozptylu. Korelační analýza. Regresní analýza.

Vzor testu z předmětu Obecná biologie s vybranými otázkami: odkaz

Předmět: CYTOLOGIE A ANATOME ROSTLIN

Prokaryota a eukaryota. Rostlinná buňka. Kompartmentace buněčného metabolismu. Soustava buněčných membrán: cytoplazmatická membrána – plazmalema a endomembránový systém. Cytoskelet. Plastidy. Mitochondrie. Jádro. Ribozomy. Mikrotělíska. Vakuola. Buněčná stěna. Komponenty buněčné stěny, vrstvy buněčné stěny, růst buněčné stěny. Plazmodezmy. Buněčný cyklus: fáze buněčného cyklu, mitóza, meióza.

Rostlinná pletiva: meristematická, základní, mechanická, krycí a vodivá.

Primární stavba kořene. Primární stavba stonku. Stavba listu: list C3 a C4 rostlin. Sekundární růst kořene a stonku. Anatomická stavba jednoděložných a dvouděložných rostlin

Předmět: ZÁKLADY FYZIOLOGIE ROSTLIN

Základy fyziologie rostlin (Bi4060)

Cytofyziologie. Transport vody a iontů minerálních živin. Transport organických látek v lýku. Průduchová regulace výměny plynů. Příjem a konverze radiační energie v rostlinách. Fixace uhlíku. Metabolismus uhlíku, využití asimilátů v růstových procesech. Příjem a využití minerálních makro- i mikroživin. Fyziologie růstu a vývoje – hlavní skupiny fytohormonů a jejich funkce, úloha záření a teploty při regulaci růstu a vývoje. Fyziologie stresu  – obecné stresové reakce, specifické účinky jednotlivých stresových faktorů: množství a spektrum záření (včetně UV), nízká a vysoká teplota, mráz, nedostatek vody, toxické látky.

Fyziologická ekologie rostlin (Bi7570)

Intercepce záření listy a porosty rostlin, fotosyntéza na úrovni porostu, fotoinhibiční a destrukční účinky záření. Spektrálně závislé růstové procesy, fotoperiodicita. Energetická bilance listu, účinky chladu a mrazu na rostliny, odolnost k extrémním teplotám. Adaptace k nedostatku vody v prostředí. Efektivita využití vody u C3, C4 a CAM rostlin. Dostupnost minerálních živin v půdě, adaptace k nedostatku živin. Funkce rostlin v půdách hypoxických, silně kyselých a vápenitých. Kompetice, allelopatie, odolnost rostlin vůči patogenům a herbivorům. Růstové strategie v různých typech prostředí.

Minerální výživa rostlin (Bi7160)

Zdroje minerálních živin v půdě. Cykly živin v přírodě. Principy příjmu minerálních živin. Příjem a asimilace různých forem dusíku. Příjem a využití fosforu. Příjem a využití draslíku, vápníku a hořčíku. Příjem a využití síry a železa. Funkce mikrobiogenních prvků v rostlině. Efektivita využití živin rostlinami. Příčiny poruch ve výživě rostlin. Metody pro určení zásobenosti rostlin živinami. Hnojení a hnojiva.

Mykorrhizní symbiózy (Bi6150)

Symbióza – koncept, mutualismus, parazitismus, komenzalismus, neutralismus, kompetice, fakultativní a obligátní symbionti. Mykorrhizní symbiózy – (vesikulo-)arbuskulární mykorrhiza, ektomykorrhiza, ektendomykorrhiza, orchideoidní, arbutoidní, monotropoidní a erikoidní mykorrhiza. Rozšíření, systematické zařazení symbiontů. Vnitrokořenové a mimokořenové struktury. Ekofyziologické funkce mykorrhiz (model multifunkcionality). Ovlivnění metabolismu hostitele – látkové toky mezi symbionty (uhlíkaté látky, fosfáty a jiné málo mobilní živiny, dusíkaté látky, voda). Vztahy k jiným půdním mikroorganismům – bakterie, patogenní houby. Ovlivnění růstu hostitele a jeho kompetičních schopností (model nákladů a zisku). Role mykorrhiz ve složení společenstev rostlin. Achlorofylie rostlin. Role mykorrhiz v životních cyklech hostitelských rostlin. Fixátoři N2 – systematické zařazení symbiontů, biochemie fixace N2, duální symbióza, ovlivnění růstu rostlin, agronomický a ekosystémový význam.

Rostlinné explantáty (Bi6120)

Definice a podmínky axenické kultury rostlinných explantátů. Složení živných medií – obecné principy a specifika rostlinných explantátů. Fytohormony a růstové regulátory a jejich využití v biotechnologiích. Různé typy regeneračních systémů a jejich použití. Aplikace technik rostlinných explantátů ve šlechtitelství. Kryoprezervace explantátů a její využití pro genové banky.

Aktuálně

7. 6. 2019

Aleš Vlk a Matej Kliman (Alevia) školí na MU!

Srdečně Vás zveme na školení pro zaměstnance MU, které proběhne 12. 9. 2019 od 10:00 v posluchárně 306, pavilon... více

14. 5. 2019

Den fascinace rostlinami

Rostliny jsou stále častěji vystavené nedostatku vody. Přijďte se podívat, co jim pomáhá přežít a jak jsou... více

8. 4. 2019

Pozvánka na workshop Klíště - střípky a zajímavosti

Srdečně zveme všechny zájemce z řad odborníků i široké veřejnosti na workshop Klíště - střípky... více

28. 3. 2019

The Biomania Student Scientific Meeting on Biotechnology and Biomedicine 2019

Milí mladí přátelé přírodních věd,
spolek Biomania působící na Přírodovědecké fakultě Masarykovy... více

21. 3. 2019

Několik slov o Michaele

Dovolujeme si sdílet článek o naší bývalé kolegyni a studentce, Michaele Pekarové, se kterou jsme se 19.3.2019... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.