Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Požadavky ke Státní závěrečné zkoušce bakalářského studia SPECIÁLNÍ BIOLOGIE, SMĚR EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN

Předmět: OBECNÁ BIOLOGIE

Předmět OBECNÁ BIOLOGIE (součást SZZk pro všechny čtyři studijní směry Speciální biologie) shrnuje klíčové poznatky základních biologických přednášek absolvovaných v průběhu tříletého bakalářského studia. Vychází zejména z přednášek Buněčná biologie (Bi1700), Histologie a organologie (Bi2080), Cytologie a anatomie rostlin (Bi1060), Obecná genetika (Bi3060), Antropologie (Bi5120), Fyziologie živočichů (Bi3030), Fyziologie rostlin (Bi4060), Molekulární biologie (Bi4020) a Obecná mikrobiologie (Bi4090). Dále jsou sem zařazeny také fundamentální informace z fylogeneze a diverzity organismů ( Bi1010, Bi2000) a dále chemie (C1601, C2700, C3580) a biostatistiky (Bi5040).

Okruhy otázek

 • Charakteristika živého organismu. Pojem druhu.
 • Chemické složení organismů. Biogenní prvky, anorganické látky, organické látky, jejich význam pro stavbu a funkci organismů.
 • Genetická informace, genetický kód, gen a jeho formy. Struktura a organizace prokaryotického a eukaryotického genomu, základní charakteristika replikace, transkripce a translace, změny genetické informace (mutace a rekombinace DNA). Mendelovy principy. Vazba genů. Genetická determinace pohlaví. Dědičné založení kvantitativních znaků.
 • Základní charakteristika a struktura prokaryotické buňky. Bakterie a Archea, nejvýznamnější zástupci, jejich význam, výskyt a základy klasifikace. Množení, výživa a metabolismus bakterií. Kvasinky – životní cyklus, výskyt, význam. Mikromycety. Viry jako nebuněčné formy života, struktura virové částice, živočišné, rostlinné a mikrobiální viry.
 • Základní klíčová charakteristika (morfologie, organologie, rozmnožování, ekologie a nejznámější zástupce) taxonů: Archezoa, Protozoa, Metazoa. Dále „bezobratlí“: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Chelicerata, Crustacea, Myriapoda, Hexapoda, Echinodermata, Chordata. Základní charakteristika taxonomických skupin Bezčelistnatci - mihule a sliznatky. Nadtřída Čelistnatců - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci.
 • Eukaryotické buňky, struktura a funkce. Cytoplazma, jádro, cytoplazmatická membrána, endomembránový systém (endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly atd.). Semiautonomní organely: mitochondrie, chloroplasty. Ribosomy. Cytoskelet. Buněčná stěna, apoplastický volný prostor.
 • Interceluláry. Plazmodezmy a symplast. Kontakty živočišných buněk. Buněčný pohyb.
 • Buněčný cyklus: amitóza, mitóza, fáze mitózy, dělicí vřeténko, meióza, srovnání mitózy a meiózy. Kontrola buněčného cyklu.
 • Růst a diferenciace buněk rostlin i živočichů. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce. Živočišné tkáně. Třídění, ontogenetický původ a mikroskopická anatomie tkání: epitely (krycí, výstelkové, žlázové, resorpční, smyslové, zárodečné), pojiva (embryonální, vláknitá, oporná), tělní tekutiny, svalové tkáně, nervové tkáně, pohlavní buňky.
 • Orgány rostlin: kořen, stonek, list. Primární a sekundární pletiva a růst kořene a stonku, růstový vrchol. Transformace vodivého systému v hypokotylu. Lokalizace primárního a sekundárního xylému.
 • Hlavní orgánové soustavy živočichů - krycí, oporná, pohybová, trávící, dýchací, vylučovací, oběhu tělních tekutin, smyslová, nervová, žláz s vnitřní sekrecí, rozmnožovací. Srovnání v rámci hlavních živočišných taxonů.
 • Základní typy rozmnožování živočichů. Životní cyklus.
 • Transport vody a iontů minerálních živin organických látek v rostlinách, regulace výměny plynů. Příjem a konverze radiační energie v rostlinách, fixace uhlíku. Metabolismus uhlíku, využití asimilátů v růstových procesech. Minerální výživa rostlin, příjem a využití makro- i mikroživin. Fyziologie růstu a vývoje - hlavní skupiny fytohormonů a jejich funkce, úloha záření a teploty při regulaci růstu a vývoje.
 • Interakce rostlin s jinými organizmy (symbiózy, patogeneze).
 • Evoluce fyziologických funkcí živočichů. Membránový transport, předávání látek a signálů. Homeostáza a základní principy fyziologických regulací. Celkový metabolismus, termoregulace.
 • Tělní tekutiny živočichů a jejich funkce, cirkulace. Exkrece a osmoregulace. Výměna plynů, dýchání. Výživa, příjem potravy a její zpracování. Látková signalizace, hormony. Funkce imunitního systému.
 • Funkční anatomie nervového systému. Fyziologie pohybu a vegetativní řízení. Fyziologie smyslových orgánů. Neurální signalizace, synapse.
 • Základní znalosti chemie z pohledu biologa. Základní chemické zákony a chemické výpočty. Chemické názvosloví. Atomy, molekuly, ionty, prvky, nuklidy, izotopy (struktura, vlastnosti, stavba, principy).
 • Chemická vazba, její typy. Vlastnosti plynů, kapalin, pevných látek, fázové přeměny. Roztoky, vyjadřování a výpočet koncentrace roztoků. Termodynamika a kinetika chemických reakcí, katalýza.
 • Kyseliny a báze, pH, hydrolýza, tlumivost. Oxidace a redukce, elektrochemie. Sloučeniny uhlíku (nomenklatura, vlastnosti). Kovy, halogeny, křemík, dusík, kyslík, fosfor, síra a jejich chemie. Chemická analýza a její základní metody. Biochemické pochody, bílkoviny, nukleové kyseliny, sacharidy, lipidy, enzymy, metabolické procesy z pohledu chemie.
 • Základy designu experimentů a statistického hodnocení dat. Typy rozložení dat. Základní popisné statistiky. Srovnání dvou souborů dat. Analýza rozptylu. Korelační analýza. Regresní analýza.

Vzor testu z předmětu Obecná biologie s vybranými otázkami: odkaz

Předmět: CYTOLOGIE A ANATOME ROSTLIN

Prokaryota a eukaryota. Rostlinná buňka. Kompartmentace buněčného metabolismu. Soustava buněčných membrán: cytoplazmatická membrána – plazmalema a endomembránový systém. Cytoskelet. Plastidy. Mitochondrie. Jádro. Ribozomy. Mikrotělíska. Vakuola. Buněčná stěna. Komponenty buněčné stěny, vrstvy buněčné stěny, růst buněčné stěny. Plazmodezmy. Buněčný cyklus: fáze buněčného cyklu, mitóza, meióza.

Rostlinná pletiva: meristematická, základní, mechanická, krycí a vodivá.

Primární stavba kořene. Primární stavba stonku. Stavba listu: list C3 a C4 rostlin. Sekundární růst kořene a stonku. Anatomická stavba jednoděložných a dvouděložných rostlin

Předmět: ZÁKLADY FYZIOLOGIE ROSTLIN

Základy fyziologie rostlin (Bi4060)

Cytofyziologie. Transport vody a iontů minerálních živin. Transport organických látek v lýku. Průduchová regulace výměny plynů. Příjem a konverze radiační energie v rostlinách. Fixace uhlíku. Metabolismus uhlíku, využití asimilátů v růstových procesech. Příjem a využití minerálních makro- i mikroživin. Fyziologie růstu a vývoje – hlavní skupiny fytohormonů a jejich funkce, úloha záření a teploty při regulaci růstu a vývoje. Fyziologie stresu  – obecné stresové reakce, specifické účinky jednotlivých stresových faktorů: množství a spektrum záření (včetně UV), nízká a vysoká teplota, mráz, nedostatek vody, toxické látky.

Fyziologická ekologie rostlin (Bi7570)

Intercepce záření listy a porosty rostlin, fotosyntéza na úrovni porostu, fotoinhibiční a destrukční účinky záření. Spektrálně závislé růstové procesy, fotoperiodicita. Energetická bilance listu, účinky chladu a mrazu na rostliny, odolnost k extrémním teplotám. Adaptace k nedostatku vody v prostředí. Efektivita využití vody u C3, C4 a CAM rostlin. Dostupnost minerálních živin v půdě, adaptace k nedostatku živin. Funkce rostlin v půdách hypoxických, silně kyselých a vápenitých. Kompetice, allelopatie, odolnost rostlin vůči patogenům a herbivorům. Růstové strategie v různých typech prostředí.

Minerální výživa rostlin (Bi7160)

Zdroje minerálních živin v půdě. Cykly živin v přírodě. Principy příjmu minerálních živin. Příjem a asimilace různých forem dusíku. Příjem a využití fosforu. Příjem a využití draslíku, vápníku a hořčíku. Příjem a využití síry a železa. Funkce mikrobiogenních prvků v rostlině. Efektivita využití živin rostlinami. Příčiny poruch ve výživě rostlin. Metody pro určení zásobenosti rostlin živinami. Hnojení a hnojiva.

Mykorrhizní symbiózy (Bi6150)

Symbióza – koncept, mutualismus, parazitismus, komenzalismus, neutralismus, kompetice, fakultativní a obligátní symbionti. Mykorrhizní symbiózy – (vesikulo-)arbuskulární mykorrhiza, ektomykorrhiza, ektendomykorrhiza, orchideoidní, arbutoidní, monotropoidní a erikoidní mykorrhiza. Rozšíření, systematické zařazení symbiontů. Vnitrokořenové a mimokořenové struktury. Ekofyziologické funkce mykorrhiz (model multifunkcionality). Ovlivnění metabolismu hostitele – látkové toky mezi symbionty (uhlíkaté látky, fosfáty a jiné málo mobilní živiny, dusíkaté látky, voda). Vztahy k jiným půdním mikroorganismům – bakterie, patogenní houby. Ovlivnění růstu hostitele a jeho kompetičních schopností (model nákladů a zisku). Role mykorrhiz ve složení společenstev rostlin. Achlorofylie rostlin. Role mykorrhiz v životních cyklech hostitelských rostlin. Fixátoři N2 – systematické zařazení symbiontů, biochemie fixace N2, duální symbióza, ovlivnění růstu rostlin, agronomický a ekosystémový význam.

Rostlinné explantáty (Bi6120)

Definice a podmínky axenické kultury rostlinných explantátů. Složení živných medií – obecné principy a specifika rostlinných explantátů. Fytohormony a růstové regulátory a jejich využití v biotechnologiích. Různé typy regeneračních systémů a jejich použití. Aplikace technik rostlinných explantátů ve šlechtitelství. Kryoprezervace explantátů a její využití pro genové banky.

Aktuálně

9. 12. 2019

Dotace TAČR GAMA 2 na ověření výsledků s aplikačním potenciálem

Centrum pro transfer technologií (CTT MU) vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení... více

2. 12. 2019

Workshop "Zdraví a imunita včel II."

Zveme Vás srdečně na workshop, který se bude věnovat tématu zdraví a imunity včely medonosné. Akci, která volně... více

25. 11. 2019

Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj?

Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj?

Vážení kolegové a studenti, srdečně... více

24. 10. 2019

Pozvánka na "TT day 2019" 6. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na TT day 2019, který se koná 6.11.2019 od 15:00... více

15. 10. 2019

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině:

Odkaz... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.