Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Okruhy otázek k magisterské státní zkoušce z oboru MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA, směr MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Předmět: Genomika a genové inženýrství

Pokryto předměty: Vývojová genetika, Genové inženýrství, Struktura a funkce eukaryotických chromozomů, Molekulární biologie prokaryot, Molekulární genetika člověka

 • 1.    Genomy z hlediska struktury a buněčné kompartmentalizace
 • 2.    Úrovně uspořádání genetického materiálu v eukaryotické buňce
 • 3.    Variabilní složka prokaryotických genomů
 • 4.    Metodické přístupy pro studium genomu, transkriptomu a proteomu
 • 5.    Využití transpozonů při studiu genomů
 • 6.    Mechanismy horizontálního přenosu genů
 • 7.    Metodické přístupy k analýze interakcí protein-protein a protein-DNA
 • 8.    Analýza interakcí biologických makromolekul in vivo
 • 9.    Klonování genů, typy vektorů, způsoby přenosu genů do buněk a organismů, selekční systémy, genové knihovny
 • 10.    Optimalizace genové exprese transgenů, purifikace rekombinantních proteinů
 • 11.    Mutageneze in vitro
 • 12.    Klonování genů v kvasinkách
 • 13.    Příprava transgenních rostlin a jejich využití ve výzkumu a v praxi
 • 14.    Příprava transgenních živočichů a jejich využití ve výzkumu a v praxi
 • 15.    Genová terapie
 • 16.    Využití transgenoze k přípravě farmakologicky významných látek, proteinové inženýrství.
 • 17.    Sekvenční analýza DNA/RNA
 • 18.    Analýza metylačního stavu DNA, modifikace nukleozomálních histonů
 • 19.    RNA interference a její využití při funkční analýze genů
 • 20.    Polymerázová řetězová reakce a její využití při analýze DNA a RNA
 • 21.    Rizika spojená s přípravou transgenních organismů a související legislativní opatření
 • 22.    Genetická kaskáda řízení embryogeneze drozofily
 • 23.    Caenorhabditis jako model vývojové biologie a genetiky
 • 24.    Homeóza, homeotické geny, proteiny buněčné paměti, heterochronní geny
 • 25.    Epigenetika: definice, projevy, mechanismy
 • 26.    Genomový imprintingu, lidské  choroby s epigenetickými aspekty
 • 27.    Jednobuněčné modely vývojové biologie a genetiky
 • 28.    Molekulární mechanismy pohlavní determinace: drozofila, hlístice, savci
 • 29.    Struktura, evoluce a funkce pohlavních chromozomů
 • 30.    Mozaikový a regulativní typ vývoje, vývojové mapy, regenerační mechanismy
 • 31.    Embryonální indukce Hanse Spemanna, tvorba základu končetiny
 • 32.    Modely tvorby tvarů: poziční informace, reaktivně-difúzní modely
 • 33.    Úloha maternálních genů, ooplasmatická segregace
 • 34.    Úloha genů s MADS-boxových a homeoboxových genů ve vývoji rostlin
 • 35.    Řízení vývoje květu, sporofyt a gametofyt, imprinting u rostlin

Předmět: Molekulární a buněčná biologie

Pokryto předměty: Molekulární biologie eukaryot, Molekulární biologie virů, Molekulární genetika člověka, Molekulární biologie nádorů, Aplikovaná buněčná biologie, Úvod do bioetiky

Aktualizováno 23.10.2013

 • 1. Exprese genů v prokaryotické a eukaryotické buňce
 • 2. Eukaryotický genom, struktura, replikace
 • 3. Mechanismus eukaryotické transkripce, posttranskripční úpravy
 • 4. Mechanismus eukaryotické translace, posttranslační úpravy
 • 5. Epigenetické  mechanismy regulace genové exprese
 • 6. Buněčné signální dráhy
 • 7. Principy regulace buněčného cyklu
 • 8. Programovaná buněčná smrt
 • 9. Molekulární podstata kancerogeneze
 • 10. Molekulární biologie cytoskeletu
 • 11. Molekulární biologie extracelulární matrix
 • 12. Mezibuněčné interakce a interakce mezi buňkou a extracelulární matrix
 • 13. Molekulární podstata přenosu nervového vzruchu
 • 14. Struktura chromatinu
 • 15. Principy translokace buněčných proteinů přes membrány
 • 16. Řízená degradace proteinů v buňce
 • 17. Obecná charakteristika virů a principy jejich molekulární klasifikace
 • 18. Principy virové replikace, transkripce a translace
 • 19. Charakteristika a klasifikace bakteriálních virů
 • 20. Charakteristika a klasifikace rostlinných virů
 • 21. Charakteristika a klasifikace živočišných DNA virů
 • 22. Charakteristika a klasifikace živočišných RNA virů
 • 23. Onkogenní viry a jejich význam pro kancerogenezi
 • 24. Interakce viru a buňky - formy virové infekce
 • 25. Koexistence viru a buňky
 • 26. Charakteristika prionů
 • 27. Studium buněk v podmínkách  in vitro
 • 28. Gametogeneze a fertilizace
 • 29. Embryogeneze, tvorba hybridů a chimér
 • 30. Asistovaná reprodukce a klonování
 • 31. Diferenciace buněk
 • 32. Kmenové buňky
 • 33. Buněčné terapie
 • 34. Etické aspekty buněčné biologie

Předmět: Speciální genetika

Pokryto předměty: Lékařská genetika a genetické poradenství, Genetika rostlin, Genetika živočichů, Genetika populací, Obecná genetika, Genetika II,  Cytogenetika

Aktualizováno 20.10.2014

 • 1.    Historie genetiky, život a dílo. J. G. Mendela
 • 2.    Odchylky od Mendelovských štěpných poměrů, vztahy mezi alelami jednoho a více genů
 • 3.    Metody klinické cytogenetiky
 • 4.    Klinická cytogenetika: poruchy autozomů a pohlavních chromozomů
 • 5.    Cytogenetika nádorových buněk
 • 6.    Molekulární podstata genetických chorob
 • 7.    Monogenní dědičnost
 • 8.    Genetické poradenství a stanovení rizika
 • 9.    Prenatální a preimplantační genetická diagnostika
 • 10.   Genetické příčiny neplodnosti
 • 11.   Mutace a jejich význam
 • 12.   Genetické účinky ionizujícícho a neionizujícícho záření
 • 13.   Chemické mutageny, promutageny, antimutageny – mechanismy účinku
 • 14.   Genotoxické látky v životním prostředí a stanovení jejich genetického rizika
 • 15.   Polygenní, multifaktoriální a prahové znaky
 • 16.   Polymorfní geny a sekvence, užití polymorfizmů v lékařské genetice
 • 17.   Vazba genů a genetické mapy
 • 18.    Determinace a vývoj pohlavnosti
 • 19.    Rostlinné genomy a jejich evoluce
 • 20.    Genomika rostlin
 • 21.    Systémy rozmnožování rostlin a jejich genetické důsledky
 • 22.    Specifické genetické systémy rostlin (např. sterilita, inkompatibilita aj.)
 • 23.    Genetika rezistence rostlin ke stresům
 • 24.    Genetická transformace rostlinných buněk a aplikace
 • 25.    Genetika rostlin a její využití pro šlechtitelské cíle
 • 26.    Genetické principy ve šlechtění zvířat
 • 27.    Dědičná onemocnění zvířat
 • 28.   Genetika rezistence k onemocněním zvířat
 • 29.   Genomika a proteomika u domácích zvířat
 • 30.   Environmentální faktory v patologii zvířat
 • 31.   Genetické založení kvantitativních znaků
 • 32.   Analýza kvantitativních znaků, heritabilita
 • 33.   Podstata genetické variability a její měření v populacích
 • 34.   Hardyho-Weinbergův princip - testování jeho platnosti, odchylky a využití
 • 35.   Vliv nenáhodného oplození na genetickou strukturu populací
 • 36.   Malé populace a jejich genetická struktura
 • 37.   Systematické procesy jako faktory změny genetické struktury populací
 • 38.   Mimojaderná genetická informace a mimojaderná dědičnost
 • 39.   Metody studia genetiky chování

Aktuálně

24. 10. 2019

Pozvánka na "TT day 2019" 6. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na TT day 2019, který se koná 6.11.2019 od 15:00... více

15. 10. 2019

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině:

Odkaz... více

19. 9. 2019

Píše se o nás!

Internetový portál newscientist.com informoval o výsledcích výzkumu docenta Martina Váchy, který zkoumá vliv... více

10. 9. 2019

Program doktorského semináře - podzim 2019

Doktorský seminář ÚEB I (Bi0100) - plán akcí pro podzimní semestr 2019


6.9.... více

25. 6. 2019

Studentská soutěž 2019 vyhlášena

Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve Studentské soutěži Nakladatelství Academia, do které je možné až do 31.... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.