Ústav experimentální biologie – Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Okruhy otázek k magisterské státní zkoušce z oboru MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA, směr MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Předmět: Genomika a genové inženýrství

Pokryto předměty: Vývojová genetika, Genové inženýrství, Struktura a funkce eukaryotických chromozomů, Molekulární biologie prokaryot, Molekulární genetika člověka

 • 1.    Genomy z hlediska struktury a buněčné kompartmentalizace
 • 2.    Úrovně uspořádání genetického materiálu v eukaryotické buňce
 • 3.    Variabilní složka prokaryotických genomů
 • 4.    Metodické přístupy pro studium genomu, transkriptomu a proteomu
 • 5.    Využití transpozonů při studiu genomů
 • 6.    Mechanismy horizontálního přenosu genů
 • 7.    Metodické přístupy k analýze interakcí protein-protein a protein-DNA
 • 8.    Analýza interakcí biologických makromolekul in vivo
 • 9.    Klonování genů, typy vektorů, způsoby přenosu genů do buněk a organismů, selekční systémy, genové knihovny
 • 10.    Optimalizace genové exprese transgenů, purifikace rekombinantních proteinů
 • 11.    Mutageneze in vitro
 • 12.    Klonování genů v kvasinkách
 • 13.    Příprava transgenních rostlin a jejich využití ve výzkumu a v praxi
 • 14.    Příprava transgenních živočichů a jejich využití ve výzkumu a v praxi
 • 15.    Genová terapie
 • 16.    Využití transgenoze k přípravě farmakologicky významných látek, proteinové inženýrství.
 • 17.    Sekvenční analýza DNA/RNA
 • 18.    Analýza metylačního stavu DNA, modifikace nukleozomálních histonů
 • 19.    RNA interference a její využití při funkční analýze genů
 • 20.    Polymerázová řetězová reakce a její využití při analýze DNA a RNA
 • 21.    Rizika spojená s přípravou transgenních organismů a související legislativní opatření
 • 22.    Genetická kaskáda řízení embryogeneze drozofily
 • 23.    Caenorhabditis jako model vývojové biologie a genetiky
 • 24.    Homeóza, homeotické geny, proteiny buněčné paměti, heterochronní geny
 • 25.    Epigenetika: definice, projevy, mechanismy
 • 26.    Genomový imprintingu, lidské  choroby s epigenetickými aspekty
 • 27.    Jednobuněčné modely vývojové biologie a genetiky
 • 28.    Molekulární mechanismy pohlavní determinace: drozofila, hlístice, savci
 • 29.    Struktura, evoluce a funkce pohlavních chromozomů
 • 30.    Mozaikový a regulativní typ vývoje, vývojové mapy, regenerační mechanismy
 • 31.    Embryonální indukce Hanse Spemanna, tvorba základu končetiny
 • 32.    Modely tvorby tvarů: poziční informace, reaktivně-difúzní modely
 • 33.    Úloha maternálních genů, ooplasmatická segregace
 • 34.    Úloha genů s MADS-boxových a homeoboxových genů ve vývoji rostlin
 • 35.    Řízení vývoje květu, sporofyt a gametofyt, imprinting u rostlin

Předmět: Molekulární a buněčná biologie

Pokryto předměty: Molekulární biologie eukaryot, Molekulární biologie virů, Molekulární genetika člověka, Molekulární biologie nádorů, Aplikovaná buněčná biologie, Úvod do bioetiky

Aktualizováno 23.10.2013

 • 1. Exprese genů v prokaryotické a eukaryotické buňce
 • 2. Eukaryotický genom, struktura, replikace
 • 3. Mechanismus eukaryotické transkripce, posttranskripční úpravy
 • 4. Mechanismus eukaryotické translace, posttranslační úpravy
 • 5. Epigenetické  mechanismy regulace genové exprese
 • 6. Buněčné signální dráhy
 • 7. Principy regulace buněčného cyklu
 • 8. Programovaná buněčná smrt
 • 9. Molekulární podstata kancerogeneze
 • 10. Molekulární biologie cytoskeletu
 • 11. Molekulární biologie extracelulární matrix
 • 12. Mezibuněčné interakce a interakce mezi buňkou a extracelulární matrix
 • 13. Molekulární podstata přenosu nervového vzruchu
 • 14. Struktura chromatinu
 • 15. Principy translokace buněčných proteinů přes membrány
 • 16. Řízená degradace proteinů v buňce
 • 17. Obecná charakteristika virů a principy jejich molekulární klasifikace
 • 18. Principy virové replikace, transkripce a translace
 • 19. Charakteristika a klasifikace bakteriálních virů
 • 20. Charakteristika a klasifikace rostlinných virů
 • 21. Charakteristika a klasifikace živočišných DNA virů
 • 22. Charakteristika a klasifikace živočišných RNA virů
 • 23. Onkogenní viry a jejich význam pro kancerogenezi
 • 24. Interakce viru a buňky - formy virové infekce
 • 25. Koexistence viru a buňky
 • 26. Charakteristika prionů
 • 27. Studium buněk v podmínkách  in vitro
 • 28. Gametogeneze a fertilizace
 • 29. Embryogeneze, tvorba hybridů a chimér
 • 30. Asistovaná reprodukce a klonování
 • 31. Diferenciace buněk
 • 32. Kmenové buňky
 • 33. Buněčné terapie
 • 34. Etické aspekty buněčné biologie

Předmět: Speciální genetika

Pokryto předměty: Lékařská genetika a genetické poradenství, Genetika rostlin, Genetika živočichů, Genetika populací, Obecná genetika, Genetika II,  Cytogenetika

Aktualizováno 20.10.2014

 • 1.    Historie genetiky, život a dílo. J. G. Mendela
 • 2.    Odchylky od Mendelovských štěpných poměrů, vztahy mezi alelami jednoho a více genů
 • 3.    Metody klinické cytogenetiky
 • 4.    Klinická cytogenetika: poruchy autozomů a pohlavních chromozomů
 • 5.    Cytogenetika nádorových buněk
 • 6.    Molekulární podstata genetických chorob
 • 7.    Monogenní dědičnost
 • 8.    Genetické poradenství a stanovení rizika
 • 9.    Prenatální a preimplantační genetická diagnostika
 • 10.   Genetické příčiny neplodnosti
 • 11.   Mutace a jejich význam
 • 12.   Genetické účinky ionizujícícho a neionizujícícho záření
 • 13.   Chemické mutageny, promutageny, antimutageny – mechanismy účinku
 • 14.   Genotoxické látky v životním prostředí a stanovení jejich genetického rizika
 • 15.   Polygenní, multifaktoriální a prahové znaky
 • 16.   Polymorfní geny a sekvence, užití polymorfizmů v lékařské genetice
 • 17.   Vazba genů a genetické mapy
 • 18.    Determinace a vývoj pohlavnosti
 • 19.    Rostlinné genomy a jejich evoluce
 • 20.    Genomika rostlin
 • 21.    Systémy rozmnožování rostlin a jejich genetické důsledky
 • 22.    Specifické genetické systémy rostlin (např. sterilita, inkompatibilita aj.)
 • 23.    Genetika rezistence rostlin ke stresům
 • 24.    Genetická transformace rostlinných buněk a aplikace
 • 25.    Genetika rostlin a její využití pro šlechtitelské cíle
 • 26.    Genetické principy ve šlechtění zvířat
 • 27.    Dědičná onemocnění zvířat
 • 28.   Genetika rezistence k onemocněním zvířat
 • 29.   Genomika a proteomika u domácích zvířat
 • 30.   Environmentální faktory v patologii zvířat
 • 31.   Genetické založení kvantitativních znaků
 • 32.   Analýza kvantitativních znaků, heritabilita
 • 33.   Podstata genetické variability a její měření v populacích
 • 34.   Hardyho-Weinbergův princip - testování jeho platnosti, odchylky a využití
 • 35.   Vliv nenáhodného oplození na genetickou strukturu populací
 • 36.   Malé populace a jejich genetická struktura
 • 37.   Systematické procesy jako faktory změny genetické struktury populací
 • 38.   Mimojaderná genetická informace a mimojaderná dědičnost
 • 39.   Metody studia genetiky chování

Aktuálně

9. 12. 2019

Dotace TAČR GAMA 2 na ověření výsledků s aplikačním potenciálem

Centrum pro transfer technologií (CTT MU) vyhlásilo 1. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení... více

2. 12. 2019

Workshop "Zdraví a imunita včel II."

Zveme Vás srdečně na workshop, který se bude věnovat tématu zdraví a imunity včely medonosné. Akci, která volně... více

25. 11. 2019

Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj?

Křížení dvou druhů organismů. Šťastné manželství nebo tvrdý boj?

Vážení kolegové a studenti, srdečně... více

24. 10. 2019

Pozvánka na "TT day 2019" 6. 11. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na TT day 2019, který se koná 6.11.2019 od 15:00... více

15. 10. 2019

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině

Rozhovor s prof. Šmardovou o rakovině:

Odkaz... více

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.

 • Studium v inspirativním prostředí Univerzitního kampusu Bohunice.