Úvod
Historie
Základní pojmy
Zemětřesení
Tsunami
Vulkanizmus
Svahové pohyby
Požáry
Ostatní
Literatura
Odkazy

 

Přírodní katastrofy a environmentální hazardy

multimediální výuková příručka

Úvod

Člověk a hazard
Obsah práce
Struktura a účel práce

V masmédiích se s určitou pravidelností objevují zprávy o katastrofách, které jsou jednak způsobeny přírodními procesy, jednak jevy, které souvisí s činností člověka. Společným znakem obou jsou větší či menší ztráty, které způsobují lidské společnosti. Všechny tyto události můžeme zahrnout pod jeden pojem - environmentální hazardy. Jejich studium je náplní této webové prezentace.

Člověk a hazard

Člověk byl vždy součástí přírody, a proto byl vždy vystaven působení přírodních procesů. Od nepaměti museli lidé čelit účinkům zemětřesení, povodní nebo lesních požárů, dlouho bez znalosti příčin těchto katastrof. Stejným rizikům čelí i dnešní společnost, a to i přes značné pokroky ve výzkumu zákonitostí přírodních procesů. Hazard byl vždy běžnou součástí života člověka. Je to totiž právě lidský faktor, který určuje míru rizika, je to konflikt lidské společnosti a přírodních procesů, který je základem našeho vnímání přírodních katastrof a environmentálních hazardů.
Ačkoli přírodní katastrofy provází lidstvo po celou dobu jeho historie, v současnosti je možné zaznamenat nárůst intenzity i frekvence jednotlivých hazardů (viz. statistiky). Tato skutečnost má několik příčin, které souvisí především s celkovým rozvojem lidské společnosti (SMITH, K., 2002, 44).
Populační nárůst v posledním století znamená, že mnohem větší procento lidí je vystaveno působení přírodních procesů. To platí hlavně pro rozvojové země (LDCs), kde zranitelnost populace je velmi vysoká. Růst počtu obyvatel spolu s rozvojem ekonomiky znamená rovněž zvýšené zatížení přírodních zdrojů. Velkým problémem je ničení půdního fondu. V závislosti na nadměrném využívání zemědělské půdy nebo odlesňování může docházet k procesům eroze, salinizace apod., které značně degradují půdní fond a snižují tak možnosti jeho využití. Riziko je opět největší v LDCs, kde převážná část obyvatelstva je závislá přímo na zemědělské produkci daného roku. S nárůstem populace souvisí i zvýšená míra urbanizace. Původně venkovské obyvatelstvo migruje do měst a usidluje se v chudinských čtvrtích, kde často chybí základní sanitární zařízení nebo dostatečná míra lékařské péče. U takovýchto skupin obyvatel opět značně vzrůstá zranitelnost vůči hazardům.
Nárůst intenzity hazardů v posledních letech zapříčiňuje také ekonomický růst a technologický pokrok. Díky růstu ekonomické produkce roste i ekonomická síla populace. Lidé akumulují větší množství majetku, který může být vystaven hazardu. Technologický pokrok znamená nebezpečí nových technologických hazardů, které jsou přímo závislé na činnosti člověka.
V souvislosti v rozvojem společnosti se stává aktuální i otázka klimatických změn. Zvyšováním globální teploty v důsledku skleníkového efektu je možno předpokládat zvýšení frekvence i intenzity extrémních přírodních procesů, které mohou způsobovat přírodní katastrofy (tropické cyklóny, povodně apod.).
V neposlední řadě má na současný nárůst intenzity a frekvence environmentálních hazardů vliv i zvýšená míra globálních závislostí. Vedle závislosti ekonomické je to především rozvoj globální komunikace. Pokud srovnáváme množství katastrof v současnosti a v historických dobách, musíme brát v úvahu, že informovanost lidí o událostech na ostatních místech planety byla minimální ve srovnání se současným stavem informačních a komunikačních technologií.

Studium environmentálních hazardů a přírodních katastrof je velmi komplexní disciplínou, která využívá poznatky ostatních vědních oborů (KUKAL, Z., 1983, 12). Geofyzika, geologie nebo geografie studují přírodní procesy, které jsou příčinou přírodních katastrof. Technické vědy (stavební inženýrství) se zaměřují na vývoj staveb, které jsou schopné odolávat účinkům přírodních procesů a snižují tak rizika vzniku hazardu. Statistika hodnotí především výskyt a účinky minulých událostí. Tak vznikají podklady pro možnou předpověď katastrof budoucích. Do hry vstupují i sociální a politické vědy. Jejich hlavním úkolem je prevence a ochrana před a následná obnova po katastrofách.

Obsah práce (mapa webové prezentace)

Teoretický základ
Vybrané přírodní katastrofy a environmentální hazardy
Bibliografická část

Struktura a účel práce

Práce je strukturovaná jako multimediální a hypertextová výuková příručka pro studium přírodních katastrof a environmentálních hazardů. První dvě kapitoly (historie, základní pojmy) se zabývají především teoretickou částí studia a vymezením základní terminologie. Následující kapitoly se věnují otázkám jednotlivých environmentálních hazardů. Důraz je kladen na přírodní hazardy a katastrofy.
Všechny kapitoly obsahují úvodní osnovu, která umožňuje rychlý přehled a hledání na stránce. Kapitoly, které se věnují přírodním hazardům, zachovávají pokud možno stejnou koncepci. V úvodu je vždy obecná charakteristika přírodního procesů, po které následuje pohled na proces jako na možný hazard. Každá kapitola rovněž uvádí stručné charakteristiky největších katastrof daného druhu.
Všechny kapitoly obsahují v závěru formou otázek zpracované náměty k dalšímu studiu. Nejedná se pouze o otázky, které by shrnovaly hlavní poznatky textu. Jde spíše o rozvíjející témata, která se snaží integrovat znalosti studentů v širším pohledu a která by měla sloužit jako náměť pro následnou samostatnou tvořivou činnost studentů.
Každá kapitola je zakončena seznamem internetových odkazů, které se vztahují k probíranému tématu. Jedná se především o stránky různých výzkumných projektů a dále také stránky věnované ochraně a prevenci obyvatelstva. Tyto odkazy mohou sloužit jednak jako doplňková literatura k danému tématu, jednak jako jeden z podkladů pro řešení rozvíjejících studijních námětů.

K celé práci patří rovněž seznam použité literatury a zdrojů (literatura) a soupis dalších odkazů (odkazy). Oba tyto zdroje mohou být využity při samostatné práci studentů. Odkazy uvedené na konci práce se, na rozdíl od odkazů v jednotlivých kapitolách, věnují otázkám hazardů a katastrof v celkovém pohledu, a nejsou tedy zaměřené na konkrétní problém nebo událost.

Webová prezentace Přírodní katastrofy a environmentální hazardy by měla být brána jako základní, ale v žádném případě ne vyčerpávající příručkou, která se věnuje tomuto tématu. Při současném stavu studia není toto dosažitelné ani žádoucí. Práce se spíše snaží shrnout základní pohledy různých autorů a dovolit tak studentům proniknout do problematiky hazardů, rizik a katastrof. Studenti by proto měli rozvíjet své poznání dále, jednak studiem odborné literatury, jednak zpracováním výukových témat. Důraz v práci je kladen na její možnosti jakožto on-line publikace. Studenti by měli maximálně využívat hypertextových odkazů a referencí, které jsou skryté přímo v textu, pod obrázky nebo na konci kapitol, a tak rozšiřovat svoje poznatky.

Poznámka: Tyto stránky jsou optimalizovány pro prohlížeč Mozilla nebo Mozilla Firefox. Při použití MS Explorer proto mohou být pozměněny některé z grafických prvků. Prezentace dále obsahuje i množství dalších textů, videí a animací. Doporučujeme mít instalovány programy pro prohlížení formátů PDF, AVI, MOV a SWF.

>> Nahoru <<
Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!